Turvakaapit

Turvakaappi vaatimukset ampuma-aseille

Ampuma-aseilla on nykysäännösten mukaan oltava turvakaappi, mikäli luvanhaltijalla on säilytettävänään erityisen vaarallinen ampuma-ase, yhteensä enemmän kuin viisi pistoolia, revolveria, itse lataavalla kertatulella toimivaa kivääriä tai muuta ampuma-asetta.

Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos aseiden säilytyspaikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat.

Turvakaappi on kaappi, joka on määritelty asetuksessa 163/2002, tämä on Suomen lyhytsanaisimpia asetuksia.

2 § Turvakaapin ankkurointi: Turvakaappi, jonka massa on alle 150 kilogrammaa, on ankkuroitava seinään tai lattiaan turvakaapin mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.

3 § Standardien arviointi: Sisäasiainministeriö voi antaa lausunnon siitä, onko muuta Euroopan talousalueella hyväksyttyä standardia pidettävä sellaisena, että se turvallisuustasoa koskevilta vaatimuksiltaan vastaa vähintään standardia SFS 5870.

Suomen SFS 5870 standardi vastaa Ruotsalaista SS 3492 standardia.

Aseiden säilyttämiseen tarkoitetujen turvakaapien täytettävä seuraavien standardien vaatimukset: SFS 5870, SS 3492, EN-1143-1 luokasta III alkaen ja EN-14450 S1 ja S2.

EN standardi on ”lepsumpi” kuin SFS/SS. Turvakaappivalmistajan on mielekkäämpää sertifioida kaappi suurille markkinoille kuin pienille. Todennäköisesti turvakaappimarkkinoille tulee enemmän EN standardin mukaisa turvakaappeja kuin SFS tai SS.

Sen, jolle tämän lain voimaan tullessa syntyy velvollisuus säilyttää ampuma-aseensa 106 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, on säilytettävä ampuma-aseensa mainitussa momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

Turvakaapin hankkimiseen on annettu aikaa 30.11.2020 asti.