Avainsana-arkisto: Karhun kiintiömetsästys

Professori kaipaa tutkimusta haaskojen vaikutuksesta – Kesyyntyvätkö karhut liiaksi?

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojolan mukaan karhujen käytös on muuttunut. Villien karhujen tarkkailu luonnossa tapahtuu yleensä sitä varten rakennetuilla kuvaus- ja katselupaikoilla. Eläimet houkutellaan paikalle ruokinnalla. Turistin kokemuksesta karhukojussa on kirjoittanut mm. Ylen toimittaja Raili Löyttyniemi käytyään muutama vuosi sitten Kuhmossa: … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , ,

Karhusaalis kutistui – poronhoitoalueella ylitettiin lupakiintiö

Eniten saalista kertyi Pohjois-Karjalassa, yhteensä 114 karhua. Lokakuussa päättyneessä karhujahdissa kaadettiin yhteensä 305 karhua. Saalis kutistui vuodentakaisesta 30 eläimellä, Suomen riistakeskuksesta kerrotaan. Poronhoitoalueen ulkopuolella saaliiksi saatiin 219 karhua, vaikka lupia olisi ollut 228 karhun kaatamiseen. Metsästystä suunnattiin etenkin itäisen Suomen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Karhusaalis oli 2019 taas uros voittoinen – karhukanta jatkaa kasvuaan Suomessa.

Suomen riistakeskus oli myöntänyt yhteensä 228 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Yhdeksän lupaa jäi käyttämättä karhujahdeissa. Poikkeusluvilla saatiin kaadettua 219 karhua. Poikkeuslupien lisäksi poronhoitoalueella saatiin kaadettua kaikki alueellisen kiintiön nojalla 86 karhua, joista 16 läntisellä ja 70 itäisellä poronhoitoalueella.

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , ,

Poronhoitoalueen karhunpyynti loppusuoralla – Itäisellä on jäljellä enää kuusi ja läntisen kiintiöalueen kiintiöstä viisi karhua | Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus kehottaa poronhoitoalueen karhunmetsästäjiä kiintiötilanteen huomioimiseen ja saaliiksi saatujen karhujen ilmoittamiseen välittömästi kaadon jälkeen. Syksyn karhunmetsästys on edennyt nopeasti poronhoitoalueella. Itäisen kiintiöalueen kiintiöstä on jäljellä enää kuusi ja läntisen kiintiöalueen kiintiöstä viisi karhua. Itäiseen kiintiöalueeseen kuuluvat Utsjoen, Inarin, Sodankylän, … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,

Karhujahti on alkanut – karhukanta vahvistunut 20 vuodessa ja kestää metsästyksen

Kar­hu voi Suo­mes­sa tänä päi­vä­nä hy­vin. Kar­hu­kan­nan koko mi­ta­taan täl­lä het­kel­lä tu­han­sis­sa, kun vie­lä 1990-lu­vun lo­pus­sa ar­vio oli sa­to­ja kar­hu­ja. Sekä met­säs­tyk­sel­lä et­tä il­moi­te­tuil­la kar­hu­ha­vain­noil­la on tär­keä roo­li kar­hu­kan­nan hoi­dos­sa. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen kar­hu­kan­ta-ar­vi­on mu­kaan met­sis­säm­me liik­kuu noin 1 800 yli vuo­den … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Kuusamolaismies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen karhunpennun ampumisesta – tuomittu luuli karhua erauskarhuksi

Kuu­sa­mo­lai­nen mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen al­le vuo­den ikäi­sen karhun­pen­nun am­pu­mi­ses­ta. Mies sai tör­ke­äs­tä met­säs­tys­ri­kok­ses­ta nel­jän kuu­kau­den ehdollisen van­keus­ran­gais­tuk­sen. Hä­net myös tuo­mit­tiin met­säs­tys­kiel­toon ke­vää­seen 2022 saakka. Li­säk­si mies me­net­tää met­säs­tys­ki­vää­rin­sä val­ti­ol­le. Kol­me muu­ta mies­tä sai tuo­mi­on tör­ke­äs­tä lait­to­man saa­liin kät­ke­mi­ses­tä. Mie­het … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Itäisen poronhoitoalueen karhunpyynti loppusuoralla – Jäljellä enää 7 karhua kiintiöstä, Kuusamossa ammuttu 19

Elo­kuun 20. päi­vä al­ka­nees­sa kar­hun­met­säs­tyk­ses­sä on saa­tu itäi­sel­tä po­ron­hoi­to­a­lu­eel­ta saa­liik­si jo 68 kar­hua, jo­ten 75 kar­hun kiin­ti­ös­tä on jäl­jel­lä enää seit­se­män kar­hua. Län­ti­sen kiin­ti­öa­lu­een 20 kar­hun kiin­ti­ös­tä on saa­tu saa­liik­si tois­tai­sek­si kuu­si kar­hua. Itäi­seen kiin­ti­öa­lu­ee­seen kuu­lu­vat Uts­jo­en, Ina­rin, So­dan­ky­län, Pel­ko­sen­nie­men, … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Poronhoitoalueella saa kaataa syksyllä 95 karhua – kiintiölupia 10 enemmän kuin edellisvuonna

Poronhoitoalueella voidaan kaataa syksyllä alueellisen kiintiön nojalla 95 karhua, tiedottaa Suomen riistakeskus. Kiintiö on kymmenen eläintä suurempi kuin edellisvuonna. Itäisellä poronhoitoalueella saa kaataa 75 ja läntisellä 20 karhua Viime metsästyskaudella itäiseltä poronhoitoalueelta saatiin saaliiksi koko kiintiö, 60 karhua, ja läntiseltä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Karhukannan kasvua rajoitetaan kannanhoidollisella metsästyksellä – saaliskarhujen määräksi 355 | Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut metsästyskauden 2018–2019 suurimmaksi sallituksi saaliskarhujen määräksi 355 karhua eli sata karhua enemmän kuin viime vuonna (255). Karhukiintiön kasvattamisen tavoitteena on vakiinnuttaa kasvussa olevan karhukannan taso, purkaa kannan tihentymiä ja ehkäistä pitkään kasvussa olleita porovahinkoja. Karhukannan … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , , , ,

MMM kaataisi 90 karhua enemmän – Karhukiintiöasetus lähtee lausuntokierrokselle lukemalla 345

Maa- ja metsätalousministeriö esittää tämän vuoden kannanhoidollisen karhunmetsästyksen kiintiöksi 345 karhua. Se on 90 enemmän kuin viime vuonna. Poronhoitoalueen ulkopuolella kiintiö olisi 260 ja poronhoitoalueella viime vuoden tapaan 85. Poronhoitoalueen itäosassa kiintiö olisi 10 karhua enemmän kuin viime vuonna ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , , ,

Suomessa saatiin saaliiksi 232 karhua | riista.fi

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 232 karhua. Saalismäärä kasvoi 53 eläimellä edellisvuoteen verrattuna. Karhua metsästetään eteläisessä Suomessa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueella alueellisen kiintiön nojalla. Poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen lupamäärä oli 170 ja saalis 164 karhua. Kannanhoidollista metsästystä … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Karhunmetsästys päättyi itäisellä poronhoitoalueella – 60 karhua kaadettiin

Itäisen poronhoitoalueen karhunmetsästys on päättynyt, kertoo Suomen Riistakeskus. Alueen metsästyskiintiö oli 60 karhua, ja sen verran karhuja on nyt saatu kaadettua. Eniten karhuja, yhteensä 24 kappaletta, kaadettiin Suomussalmella. Kuusamossa kaadettiin 15 ja Sallassa 10 karhua. Itäiseen kiintiöalueeseen kuuluvat edellä mainittujen … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Karhunmetsästys itäisellä poronhoitoalueella on päättynyt – Asianumero 206/04.02.00/2017 | Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus määrää tällä päivämäärällä karhunmetsästyksen lopetettavaksi itäiseltä poronhoitoalueelta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n 4 momentin nojalla, koska poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (496/2017) 2 §:n … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , , ,

Karhunmetsästys loppumassa poronhoitoalueella

Kannanhoidollisesta kiintiöstä saa kaataa itäisellä poronhoitoalueella enää vain yhden karhun ja läntisellä poronhoitoalueella 19 karhua. Karhunpyynti on loppumassa poronhoitoalueella tältä syksyltä. Kannanhoidollisesta kiintiöstä saa kaataa itäisellä poronhoitoalueella enää vain yhden karhun, sillä siellä on ammuttu jo 59 kiintiökarhua. Läntisellä poronhoitoalueella … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , , ,

Kuusamossa kaadettu 13 karhua

Kuu­sa­mos­sa oli kaa­det­tu maa­nan­tai­hin men­nes­sä 13 kar­hua. Kai­ken kaik­ki­aan kar­hun­met­säs­tys on eden­nyt no­pe­as­ti po­ron­hoi­to­a­lu­een itäi­sel­lä kiin­tiöa­lu­eel­la. Eni­ten kar­hu­ja on kaa­det­tu tä­män syk­syn jah­dis­sa itäi­sel­lä kiin­ti­öa­lu­eel­la Suo­mus­sal­mel­la, 22 kap­pa­let­ta. Sal­las­sa on kaa­de­tut 9 kar­hua ja Ina­ris­sa vii­si. Kiin­ti­ön tul­tua täy­teen Suo­men … Lue loppuun

Kategoria(t): Riistanhoito | Avainsanat: , ,