Metsästyksen johtaja

Metsästyksen johtaminen

Hirvieläimen pyyntiluvan saajan on nimettävä metsästyksen johtaja.

Metsästyksen johtajaksi valitaan henkilöt joilla on kykyä, taitoa ja ennen kaikkea halua toimia metsästyksenjohtajana. Metsästyksen johtajilla oltava riistanhoitomaksu suoritettuna.

Jokaisen metsästykseen osallistuvan on noudatettava metsästyksen johtajan antamia määräyksiä. Metsästyksen johtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja määräyksiä.

Metsästyksenjohtajalla ei ole varsinaista velvollisuutta tarkastaa riistanhoitomaksun ja ampumakokeen suorittamista, mutta hänellä on oikeus pyytää nähtäväkseen kyseiset asiapaperit. Jos henkilö ei esitä asiapapereita, voi metsästyksenjohtaja kieltää henkilöltä metsästykseen osallistumisen.

Ampuma-aseen hallussapitoluvan esittämistä metsästyksenjohtaja ei voi vaatia. Jos asiapapereissa ilmenee myöhemmin puutteita, metsästäjä vastaa yksin seurauksista.

Metsästyksen johtajan tehtävät

Tunnettava metsästäjien kyvyt ja taidot. Seuruejahdissa jokaisena metsästyspäivänä metsästyksen johtajan tai varajohtaja oltava mukana ko. jahdissa.

1) suunnitella käytännön metsästystapahtumat;

Metsästyksen johtajan on suunniteltava passipaikat siten, ettei ampumisesta aiheudu vaaraa muiden turvallisuudelle tai omaisuudelle.

Metsästykseen osallistuvat saavat vaihtaa passipaikkaa ja poistua passista vain metsästyksenjohtajan luvalla.

Metsästyksen johtajalla tulee olla naapuriseurojen metsästyksenjohtajien puhelinnumerot

2) antaa metsästykseen osallistuville tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä;

Varusteet; oranssi vaatetus, aseet ja patruunat, ensiapu, viestityslaitteet

 • Älä koske toisen aseeseen ilman lupaa.
 • Vältä turhaa aseenkäsittelyä.
 • Ajomiehenä pidä ase mukana lataamattomana.
 • Lataa ase vasta passipaikalla.
 • Poista patruunat kaadolla ja passista poistuessasi (myös makasiinista ja lippaasta).
 • Passimiehenä huomioi passiketjun sijainti.
 • Ampumasektorit
 • Ampuessasi huomioi ajoketjun, koiran ja koiranohjaajan turvallisuus.
 • Vain yksi ihminen menee haukulle
 • Ampuja ilmoittaa laukauksen jälkeen ampumatilanteesta
 • Haavoittuneen hirven pois saaminen ylittää tärkeysjärjestyksessä muut metsästystapahtumat

Suomen Metsästäjäliiton sivuille on koottu turvallisen hirvijahdin ohjeet.

3) huolehtia, että pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan;

Mahdollisen aikuis ja vasa ehdon toteutuminen

 • Metsähallituksen; Hirvenmetsästyksen alueluvan yleiset lupaehdot
 • Suomen riistakeskus

4) huolehtia, että metsästystilanteessa emän menettänyt saman vuoden vasa pyritään pyytämään.

 • Vasan pois saaminen ylittää tärkeysjärjestyksessä muut metsästystapahtumat

Varajohtajat

Kaikki mitä edellä on mainittu, koskee myös varajohtajaa, joka toimii metsästyksenjohtajan valtuuttamana tai tämän poissa ollessa, toimii hänen varamiehenään.

Mainokset