Ampumakoe | Hirvi- ja karhutaulu

Ampumakokeessa maalikuviot ovat luonnollisen kokoisia ja kotimaista uroshirveä ja karhua esittäviä ampumataulu kuvioita. Ampumataulun eläinhahmot ovat sivuttain ampujaan nähden ja niiden päät ovat oikealle.

Ampumisessa saa käyttää tukena aseen hihnaa, ampumapaikan rakenteita, ampumakeppiä tai muuta sopivaa alustaa. Asetta ei saa lukita mekaanisesti alustaan.

Rihlatulla luotiaseella tai metsästysjousella metsästävän henkilön on suoritettava ampumakoe, jos se on metsästettävän riistaeläinlajin vuoksi tarpeen.

Hirvitaulu

Metsäkauriskokeessa sekä hirvi- ja peurakokeessa käytetään maalikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä. Ampumataulun osuma-alueen keskipiste sijaitsee 124 cm ja 55 cm mittaisten janojen leikkauspisteessä kuviossa osoitetulla tavalla

Karhutaulu

Karhukokeessa maalikuviota, jonka osuma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä. Ampumataulussa osuma-alueen keskipiste sijaitsee 72 ja 36 senttimetrin mittaisten janojen leikkauspisteessä kuviossa osoitetulla tavalla

Kokeessa ammutaan paikallaan olevaan maalikuvioon neljä laukausta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 75 metrin etäisyydeltä.

Aikaa neljän laukauksen ampumiseen on 90 sekuntia ensimmäisestä laukauksesta laskettuna.

Ampuessa saa käyttää tukea, kunhan asetta ei lukita mekaanisesti alustaan. Samassa ampumakoetilaisuudessa ampuja saa yrittää koetta (kauris, hirvi tai karhu) enintään viisi kertaa.

Kolme eri ampumakoetta

  1. Metsäkauriskoe on metsäkauriin metsästystä varten suoritettava ampumakoe.
  2. Hirvi- ja peurakoe on hirven, valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran, japaninpeuran ja villisian metsästystä varten suoritettava ampumakoe.
  3. Karhukoe on karhun metsästystä varten suoritettava ampumakoe.

Huomio! Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauriskoetta sekä hirvi- ja peurakoetta. Hyväksytty hirvi- ja peurakoe vastaa metsäkauriskoetta.

Ase ja patruunat

Jos ampuja on alle 15 vuotta, saa hän käyttää ampumakokeessa 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta siten, kuin ampuma-aselain 88 §:ssä säädetään.

Ampumakokeessa käytettävän aseen ja patruunoiden on täytettävä:

  • metsäkauriskokeessa metsästysasetuksen 16 a §:n 2 momentin 2 kohdan vaatimukset (patruunan luodin painon on oltava vähintään 3,2 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea (E 100 > 800 J)),
  • hirvi- ja peurakokeessa metsästysasetuksen 16 a §:n 2 momentin 3 kohdan vaatimukset (patruunan luodin painon on oltava vähintään 6 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea (E 100 > 2 000 J) tai, luodin painon ollessa 8 grammaa tai enemmän, osumaenergian on vastaavalla tavalla mitattuna oltava vähintään 1 700 joulea (E 100 > 1 700 J)), 
  • karhukokeessa 16 a §:n 2 momentin 4 kohdan vaatimuksetvaatimukset (patruunan luodin painon on oltava vähintään 9 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea (E 100 > 2 700 J) tai, luodin painon on ollessa 10 grammaa tai enemmän, osumaenergian on vastaavalla tavalla mitattuna oltava vähintään 2 000 joulea (E 100 > 2 000 J)). 

(Ampumakoeasetus 7 § 3 momentti)

Tutustu ampumakoe- ja metsästysasetuksiin

Itseladattujen patruunoiden käyttäminen on sallittua. Käytettävä luoti on vapaa. Sallittuja luoteja ovat mm. kokovaippa-, puolivaippa- ja lyijyluoti.

Ajantasainen lainsäädäntö: Maa- ja metsätalousministeriön asetus 517/2017 ampumakokeesta

Tarvittavat asiakirjat

Ennen ammuntaa koetta suorittavan ampujan tulee esittää ammunnanvalvojalle voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti sekä pyydettäessä osoittaa henkilöllisyytensä.

Lisäksi ampujan on ennen ampumakokeen suorittamista esitettävä ammunnanvalvojalle ampumakokeessa käytettävään aseeseen voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Hyväksytystä ampumakokeesta annetaan ampumakoetodistus

Hyväksytystä ampumakokeesta annetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukainen ampumakoetodistus. Ampumakoetodistus on voimassa kolme vuotta suorituspäivästä lukien.

Ampumakoetodistuksen allekirjoittaa riistanhoitoyhdistyksen ampumakoetilaisuuteen nimeämä ammunnanvalvoja.

Riistanhoitoyhdistys antaa pyynnöstä jäljennöksen ampumakoetodistuksesta. Jäljennöksen aikaisemmin suoritetusta ampumakokeesta antaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja.

Jäljennöksestä voidaan periä kustannuksia vastaava maksu metsästysasetuksen 37 §:n nojalla (esimerkiksi ampumakoekerran suuruinen maksu: 7 euroa).

Turvallisuusmääräykset

Ampumarata-alueella noudatetaan ammunnanvalvojan antamia turvallisuusmääräyksiä sekä ampumaradan yleisiä turvallisuusmääräyksiä.

Ampuma-aseet säilytetään ampumarata-alueella lukot avattuina tai aseet taitettuina asetelineissä. Tarpeeton aseiden käsittely ja tähtäysharjoittelu on rata-alueella kiellettävä.

Ampuma-aseen saa lipastaa ja ladata vasta ammunnanvalvojan antaman luvan jälkeen ampumakokeen suorituspaikalla. Tällöin aseen piipun tulee olla suunnattuna maalialueelle. Koeyrityksen jälkeen ammunnanvalvoja tarkastaa, että ase on tyhjä.

Ampujan tulee olla ampumakokeen suorituspaikalla yksin, eikä häntä saa häiritä ampumakoesuorituksen aikana.

Alle 15 vuotiaan ampumakoesuorituksessa aseen käytön valvojan tulee olla ampujan luona ampumakokeen suorituspaikalla. Hän valvoo ja ohjaa ampujaa, jottei aseen käyttämisestä aiheudu vaaraa.

Metsästyskortin ja ampumakoetodistuksen esittäminen

Metsästyskortti tai sen jäljennös sekä henkilöllisyyden varmentava asiakirja on pidettävä metsästettäessä mukana ja pyydettäessä esitettävä 88 §:ssä tarkoitetulle metsästystä valvovalle henkilölle.

Jos joku metsästää ilman, että hänellä on mukanaan lunastamansa metsästyskortti tai sen jäljennös sekä henkilöllisyyden varmentava asiakirja, hän voi kuitenkin esittää mainitun asiakirjan neljäntoista vuorokauden kuluessa valvontaa suorittaneelle henkilölle tai hänen määräämälleen valvontaa suorittavalle henkilölle tai poliisille.

Jos metsästyskortti tai ampumakoetodistus on kadonnut, poliisi voi myöntää lykkäystä näyttämistä koskevaan aikaan.