Ampuma aseiden ja ampumatarvikkeiden teknillinen C.I.P. tarkastus

Suomi liittyi ns. C.I.P.-asetarkastusjärjestelmään vuonna 1983. Syy oli puhtaasti maan siviiliaseteollisuuden kaupallinen etu, vaikka tapahtuman perustelut olivat puoliksi aseiden käyttöturvallisuuden varalta.

 

Vuosittain maahantuotavista noin 5 000 – 10 000 aseesta, asetarkastuksessa vain noin parikymmentä on jouduttu hylkäämään todella vaarallisen metallurgisen ongelman vuoksi.

Muut hylkäämiset ovat pääasiassa eri maiden erilaisista patruunapesästandardeista (S.A.A.M.I) johtuvia mitoitustekijöitä, jotka eivät sinänsä ole käyttöturvallisuuden kannalta tärkeitä.

Tarkastusvelvollisuus koskee

Siviilikäyttöön tarkoitetut ampuma-aseet ja patruunat määrättiin teknillisen tarkastuksen piiriin kuuluviksi 1. heinäkuuta 1983 alkaen.

Tarkastusvelvollisuus koskee em. päivämäärän jälkeen Suomeen tuotavia aseita, patruunoita ja aseen paineenalaisia osia, jotka tuodaan myytäviksi.

Myös Suomessa valmistetut ja myyntitarkoituksessa korjatut aseet on hyväksyttävä teknillisessä tarkastuksessa ennen myyntiä.

Myyntitarkoituksessa korjaaminen tarkoittaa tässä sellaista aseen paineenalaisien osien korjaamista tai vaihtamista, jossa esim. romutettujen aseiden osista valmistetaan toimiva ase tai ko. aseen tekniikassa käyttöturvallisuuden kannalta tärkeä asia muuttuu.

Tyypillisesti esim. kiväärin lukon vaihtaminen on tällainen toimenpide.

C.I.P. -sopimusjärjestelmä maassa suoritettu tarkastus

Suomessa hyväksytään myös aseiden ja patruunoiden tarkastus, joka on tehty ns. C.I.P. -sopimusjärjestelmään kuuluvassa maassa.

Aseen hyväksyntä näkyy sen leimoista, samoin hyväksyttyjen patruunoiden rasioissa on tarkastuslaitoksen leima.

C.I.P. -sopimukseen kuuluvat seuraavat maat:

Suomi, Belgia, Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Itävalta, Italia, Chile, Venäjä, Espanja, Tshekin tasavalta, Unkari ja Slovakia. Jugoslavia poistettiin tarkastusjärjestelmästä.

Valvontaviranomainen

Nykyään ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden teknillinen tarkastus, sekä maahantuonnin ja valmistuksen valvonta kuuluvat sisäasiainministeriön poliisiosaston arpajais- ja asehallintoyksikölle.

Tämä AAHY-osasto sijaitsee Riihimäellä.

Poliisihallituksen asehallinto mielellään neuvoo aseiden ja patruunoiden maahantuojia siinä, mitkä tarkastusleimat ja -vuodet sisäasiainministeriö hyväksyy niin, että tuote voidaan Suomessa myydä ilman täällä tehtävää uusintatarkastusta.

Teknillinen tarkastus: Tarkastusvaatimukset aseet

Aseille tehdään Suomessa aseen merkintöjen tarkastus, patruunapesän mittatarkastus ja patruunapesän koeponnistus korkeapainepatruunalla ampuen aseen ollessa kiinnitettynä testipenkkiin.

Aseen tarkastustoimenpiteet tapahtuvat C.I.P.:n yleiskokouksen päätöksien mukaisesti.

Maahantuojille tiedoksi: Jos ei ole aikaisemmin tuonut aseita, kannattaa menettelystä ja aikataulusta sopia AAHY:n päällikön kanssa.

Uutta asemallia maahantuovan kannattaa tuoda ensin vain yksi kappale näytteeksi ja katsoa täyttääkö se tarkastusvaatimukset.

Teknillinen tarkastus: Tarkastusvaatimukset patruunat

Tarkastuslaitos tekee maahantuotaville patruunoille (myytäviksi tarkoitetut) teknillisen tarkastuksen C.I.P.:n yleiskokouksen päätöksien mukaiset mittatarkastukset, kaasunpaineen mittauksen ja patruunoiden pienimmän myyntipakkauksen merkintöjen tarkastuksen.

Ohje patruunoiden maahantuojalle:

Maahantuotavaksi aiottua patruunatyyppiä pitää tuoda ensin vain yksi rasia (n. 20 kpl) ja katsoa, onko siinä C.I.P.-maan tarkastusleima.

Jos ei ole, pitää sopia Poliisin asehallinto yksikön kanssa tarkastusmenettelystä niin, että AAHY ensin katsoo tämän yhden rasiallisen ilmaiseksi, onko sillä toivoa tulla tarkastuksessa hyväksytyksi (kirjallinen raportti).

Muuten voi patruunan maahantuoja joutua tilanteeseen, jossa hänellä on esim. rautatievaunullinen haulikonpatruunoita, joita ei hyväksytä varsinaisessa tarkastuksessa tai patruuna hyväksytään Suomen tarkastuksessa, mutta maahantuoja joutuu liimaamaan 100’000 kpl tarkastusmerkkejä rasioihin, kun sen voisi jo tehdas leimata erän tultua hyväksytyksi.

Jos AAHY ei ole suosiollinen tai maahantuoja ei ymmärrä AAHY:n vastausta, niin Euroopan Unionin sisällä muiden tarkatuslaitosten hyväksyntä testit ovat yhtä päteviä.  Belgian Liegen tarkastuslaitos palvelee paremmin, myös Britannian Birmingham ja Saksan Munchen toimivat hyvin.

Huipputarkat kilpa-aseet ongelma asetarkastuksessa

C.I.P.-asetarkastusjärjestelmä perustettiin 15. heinäkuuta 1914, kun savutonta ruutia käyttävät metsästysaseet ja -patruunat sekä urheiluaseet tulivat markkinoille. Valtasivat markkinat aiemmin näihin tarkoituksiin käytetyiltä mustaruutiaseilta.

Sitkeät seostetut rikki- ja fosforivapaat aseisiin paremmin soveltuvat teräslaadut korvasivat aiemmat heikommat asemateriaalit.

Teolliset sarjatuotantomenetelmät olivat tuolloin vielä kehittymättömiä ja aseiden ja patruunoiden mitoitus oli hyvin valmistajakohtaista.

Uudistukset ovat väistämättömiä, voitaisiin samalla omaksua SAAMI/ANSI-systeemi, koska se on nykyaikaisempi ja helppotajuisempi kuin vuoden 1914 olosuhteissa, hieman ennen ensimmäisen maailmansodan alkua, alkunsa saanut CIP-normisto, ja SAAMI-järjestelmä on käytössä joissakin suomalaisen aseviennin kohdemaissa.

Ampuma-ase normistot on saanut alkunsa Baijerin prinssin Maximilian annettua 10. toukokuuta 1672 lain ampuma-aseiden turvallisuudesta.

Proofhouse Birmingham.pngEnnen yhtenäistä C.I.P. normistoa mm. Englannissa tällainen testaus oli pakollista ennen ampuma-aseiden myyntiä tai luovutusta, vuoden 1868 Gun Barrel Proof Actin nojalla.

Tuolloin hyväksyt aseet leimattiin Birmingham Gun Barrel Proof House:n BNP-leimalla.

Tänä päivänä on tilanne vallan toinen ja jäykkärakenteinen C.I.P. on pudonnut kehityksestä.

Nykyään teollisuusmaiden tuotantolaitoksilla on laatujärjestelmät ja sarjatuotanto pystyy paljon parempaan mittatarkkuuteen, aseteräksen lujuuteen ja turvallisuuteen kuin mitä C.I.P.:n patruunapesien mitoitusjärjestelmä tarjoaa.

Tehdasladattujen patruunoiden painetasot ovat asianmukaisemmat CIP:n kuin SAAMI:n normien mukaan ladattaessa.

Patruunapesien ja sulkuvälien mitoituksessa on tilanne joskus päinvastainen: Tarkkakäyntiseksi äärimmäisellä huolella tehty ase on useinkin jouduttu ”poraamaan horopesäiseksi”, vaikka sen tiukahkoista sovitteista ei koituisi haittaa tai vaaraa aseen käyttäjälle, vaan silkkaa iloa ja hyötyä kenties vuosikymmenien ajaksi, ja luonnollinenhan kuluminen hoitaisi pois muutamien millimetrin tuhannesosien ”naftiuden” jo ensimmäistä patruunarasiallista tyhjennettäessä.

Aseiden C.I.P.-tarkastus on nykymuodossaan muinaisjäänne ja olisi jo aika modernisoida asetarkastus esim. siten, että hyväksytyn laatujärjestelmän mukaan toimiva asetehdas voisi itse leimata tuotteensa. Näin toimii jo C.I.P.:n patruunatarkastuskin.

USA:ssa on hyvin toimiva riittävän käyttöturvallisuuden aseille ja patruunoille antava SAAMI- stardardointijärjestelmä. C.I.P.:n kömpelyys puuttuu tästä SAAMI-järjetelmästä.

Suomessa nyt sovellettava C.I.P.- tarkastus soveltuu tavanomaisille metsästysaseille, mutta huipputarkkuutta tavoittelevat kilpa-aseet eivät normaalisti täytä C.I.P.:n vaatimuksia patruunapesän ja piipun mitoituksen vuoksi.

Tällaisien kilpa-aseiden patruunapesät tehdään tarkoituksella erittäin tiukoiksi ja tämän aseen patruunat valmistetaan erikoisesti vain tätä asetta varten.

Suomen asetarkastuslaitos on ollut erittäin kyvytön, nihkeä ja haluton käsittelemään näitä kilpa-aseita asiallisesti. Edelleen aiheutuu jatkuvaa kahnausta kilpa-aseen valmistajan ja ylitarkastajan kanssa.

Parhainkin tarkastuslaitos ja tarkastusjärjestelmä pystyy antamaan vain ”reasonable care in manufacture and warranty for materials” ; jos pyrkii ehdottomaan totuuteen, tekniikka ei sitä pysty antamaan.

C.I.P.-järjestelmä on luotu 15. heinäkuuta 1914 juuri ennen enimmäisen maailmansodan alkua. Järjestelmän heikkous on ”alueellisuus” ja eikä siinä ole mukana muita pohjoismaita. Ja alle puolet Euroopan Unionin jäsenmaista.

Kun taas S.A.A.M.I./A.N.S.I.-normisto on luotu myöhemmin, palvelemaan ja hyödyttämään kaikkia asianosaisia; aseiden valmistajia, myyjiä ja käyttäjiä

Ampuma-aseiden EU-asedirektiivin mukaiset merkinnät

Toinen valmisteilla oleva asedirektiivin mukainen asetus koskee ampumaaseisiin valmistettaessa tai unionin alueelle tuotaessa tehtäviä merkintöjä.

Tavoitteena on yhtenäistää valmistus- ja tunnistemerkinnät aseiden valvonnan ja jäljitettävyyden helpottamiseksi.

Asiassa on kuultu myös aseteollisuuden näkemyksiä ja sen valmistelussa pyritään huomioimaan sekä pääasiassa eurooppalaisen aseiden käyttöturvallisuusvalvontajärjestelmän C.I.P:n että Yhdysvalloissa käytössä olevan SAAMI-järjestelmän merkintävaatimukset.

Olennaista asetuksen sisällön kannalta on saada täysi yhteisymmärrys koko unionin alueelle näiden merkintöjen yhtenäisyydestä siten, että kansalliset vaatimukset poikkeavista merkinnöitä saadaan minimoitua.

Tällä vältytään mahdollisilta keinotekoisilta kaupan esteiltä ja samalla saadaan tehostettua valvontaa ja tätä kautta aseturvallisuutta.

Asetusta valmisteltaessa on vielä syytä edistää ampumatarvikkeiden pakkausmerkintöjen yhtenäistämistä.

Tämä tehostaisi valvontaa ja helpottaisi asekauppiaiden toimintaa patruunamyynnin kirjanpidon osalta.

Linkkejä:

C.I.P. THE PROOF HOUSE

SERIFIOIDUT C.I.P. TESTAUS LAITOKSET

Commission Internationale Permanente pour
l’Epreuve des Armes a Feu Portatives C.I.P

Ecole Royale Militaire ERM/ABAL
Avenue de la Renaissance, 30
1000 Bruxelles
BELGIQUE

Tel.: ++32 (0) 4 227 14 55
Fax.: ++32 (0) 4 227 81 78

E Mail:
Web site: http://www.cip-bp.org

Adresses the Proof Houses

BESCHUSSAMT WIEN
Wielandweg 27/Dr. Leopold Putz-Platz 1
1220 Wien
AUSTRIA
Tel. ++43(0)1 734 62 68 13 Fax. ++43 (0)1 734 62 68 12
E Mail: office@beschussamt.at
Web site: http://www.beschussamt.at

BANC D`EPRUVES DE LIEGE
Rue Fond-des-Tawes 45
4000 Liege
BELGIQUE
Tel. ++32 4 227 14 55 Fax. ++32 4 227 81 78
E Mail: banc.d.epreuves@proximedia.be
Web site: http://www.proximedia.be

BESCHUSSAMT ULM
Albstrasse 74
89081 Ulm-Jungingen
GERMANY
Tel. ++49 (0)731 -96851-0 Fax: ++49 (0) 731-968 51-99
E Mail: beschussamt@rpt.bwl.de
Web site: http://www.beschussamt-ulm.de

BESCHUSSAMT MUNCHEN
Franz- Schrank-Strasse 9
80638 Munchen
GERMANY
Tel. ++49 (0)89 17 901 339, Fax ++49 (0)89 17 901 260
E mail: poststelle@ba-m.bayern.de
Web site: http://www.lmg.bayern.de

BESCHUSSAMT SUHL
Hausanschrift: An der Hasel 2
98527 Suhl
GERMANY
Tel. ++49 3681 39 64 0, Fax ++49 3681 39 64 30
E mail: bas@imet.de
Web site:

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
GERMANY
Tel. ++49 531 592 1611, Fax ++49 531 592 1679
E mail: ernst.franke@.de
Web site: http://www.ptb.de

BESCHUSSAMT MELLRICHSTADT
Lohstrasse 5
97638 Mellnichstadt
GERMANY
Tel. ++49 97 76 70 50 0, Fax ++49 97 76 54 57
E mail: poststelle@ba-mel.bayern.de
Web site:

THE PROOF HOUSE OF FINLAND
Ministry of Interior, Firearms Administration
P.O. Box 50
11 101 Riihimaki
FINLAND
Tel. ++358 9 16 04 23 52, Fax ++358 19 73 60 96
E mail: esa.puurtinen@poliisi.fi
Web site:

BANCO OFFICIEL D´EPREUVES DE SAINT-ETIENNE
Z.I. Molima-Nord
Rue de Meons 5
Boite Postale 147
42004 Saint Etienne Ceddex 1
FRANCE
Tel. ++33 477 25 12 06, Fax ++33 477 37 70 46
E mail: office@banc-epreuve.fr
Web site: http://www.banc-epreuve.fr

THE LONDON PROOF HOUSE
Conercial road 50
London E1 1LP
ENGLAND
Tel. ++44 (0)20 47 81 26 95, Fax ++44 (0)20 74 80 51 02
E mail: proofmaster@gunmakers.org.uk
Web site: http://www.gunmakers.org.uk

THE BIRMINGHAM GUN BARREL PROOF HOUSE
Banbury Street
Birmingham B5 5RH
ENGLAND
Tel. ++44 121 643 38 60, Fax ++44 121 643 78 72
E mail: proofmaster@gunproof.com
Web site: http://www.gunproof.com

BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI DA FUOCO PORTATILI PER LE MUNIZIONI COMMERCIALI
Via Mameli 23
25063 GARDONE VAL TROMPIA
ITALY
Tel. ++39 (0)30 89 19 800
E mail: info@bancoprova.it
Web site: http://www.bancoprova.it

PROOF-HOUSE FOR THE PROOF OF SMALL ARMS
2 bld. Zavodskaja str.
142 181 Klimovsk
RUSSIA
Tel. ++7 095 580 56 06, Fax ++7 095 996 59 10
E mail: tsniitochmash@podolsk.ru
Web site:

PROOF-HOUSE FOR CIVIL AND SERVICE ARMS
40a bld. 5.Podlesnaya str.
426 069 Ijevsk (Udmurt Republic)
RUSSIA
Tel. ++7 34 12 59 61 62, Fax ++7 34 12 59 61 71
E mail: standart@udmnet.ru
Web site:

PROOF-HOUSE ”TEST”
1 bld. Rdutlovskogo.
141 321 Krasnozavodsk, Sergiev-Posad
RUSSIA
Tel. ++7 254 5 10 66, ++7 095 995 12 85
E mail: mail@azot-patron.ru
Web site:

BANC D`EPRUVES TCHEQUE DES ARMES DES MUNITIONS
Jiimova 12
130 00 Praha 3
CZECH REPUBLIC
Tel. ++420 (0)271 774 587, ++420 (0)271 773 064
E mail: office@cuzzs.cz
Web site: http://www.cuzzs.cz

KONЉTRUKTA DEFENCE a.s.
PЉS Lieskovec
Boite Postale 147
018 41 Dubnica nad Vahom
SLOVAKIA
Tel. ++421 424 427 158, Fax ++421 424 475 300
E mail:glamos@slovanet.sk
Web site:

BANCO OFICIAL DE PRUEBAS DE ARMAS DE FUEGO DE EIBAR
Poligono Industrial Azitain B-1
Apartado Correos NЁ12
20600 Eibar(Guipuzcoa)
ESPANA
Tel. ++34 (0)943 20 18 25; ++34(0)943 20 11 31
E mail:acabol@terra.es
Web site:

BANC D`EPRUVES DE HONGRIE
MKH Kft.
Gyongysor utca 6
1031 Budapest
HUNGARY
Tel. ++36 (0)1 347 60 30, ++36 (0)1 347 60 39
E mail: mkh@mkh.hu
Web site: http://www.mkh.hu


SAAMI
SPORTING ARMS AND AMUNITION MANUFACTURERS INSTITUTE. INC
Post office Box 838
BRANFORD CT 06405
USA
Tel. ++1 (203) 481 48 91; Fax. ++1 (203) 481 53 76
E mail:
Web site: http://www.saami.org

 

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s