Susi hyökkäili naista ja koiraa kohden – joka puo­lel­la on su­si­ha­vain­to­ja

Po­lii­si­par­tio kävi tä­nään var­mis­ta­mas­sa jäl­kien pe­rus­teel­la Ke­rä­län­ky­läs­tä, kym­me­nen ai­koi­hin ag­g­res­sii­vi­ses­ta su­des­ta teh­dyn il­moi­tuk­sen.

Täl­lä het­kel­lä po­lii­si miet­tii mah­dol­li­sia toi­men­pi­tei­tä sut­ta koh­taan. Toi­men­pi­de­lis­tal­la on muun mu­as­sa su­den kar­kot­ta­mis­mah­dol­li­suus.

Sii­ka­jo­ki­laak­son riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja An­te­ro Niva ar­ve­lee, et­tä mah­do­ton­ta ei ole, et­tä vii­me viik­koi­na tois­tu­vas­ti Rant­si­las­sa, kah­ta puol­ta Sii­ka­jo­kea näyt­täy­ty­neen ja pi­ha­pii­rei­hin käyn­neis­tään jäl­kiä jät­tä­neen su­den pois­ta­mi­seen saa­tai­siin va­hin­ko­pe­rus­tei­nen kaa­to­lu­pa.

Vir­ka­val­ta kut­sut­tiin tä­nään Rant­si­las­sa apuun, kun koi­raa pel­lol­la, noin sa­dan met­rin pääs­sä pi­has­ta ul­koi­lut­ta­mas­sa ol­lut nai­nen oli ha­vain­nut su­den.

Susi oli käyt­täy­ty­nyt ag­g­res­sii­vi­ses­ti ja hyök­käil­lyt nais­ta ja koi­raa koh­den, mut­ta kään­ty­nyt pois nai­sen me­lu­tes­sa ja hui­to­es­sa sut­ta kar­kot­taak­seen.

Rant­si­las­sa myös Sa­va­lo­jal­la on teh­ty use­am­man yön jäl­keen ha­vain­to­ja pi­ha­pii­ris­sä eläin­suo­jas­sa käy­neen su­den jäl­jis­tä.

Ei tämä täm­mö­nen peli ve­te­le

Jos ha­lu­aa, et­tei mi­tään ikä­vää ta­pah­du, jo­tain on teh­tä­vä, to­te­aa An­te­ro Niva.

An­te­ro Niva ver­taa su­si­kan­nan ke­hit­ty­mis­tä jout­sen­ten yleis­ty­mi­seen.

Suo­mes­sa oli vä­hän jout­se­nia, nyt nii­tä on pal­jon ja, jos me­net lä­hel­le jout­sen­ta, käy­vät ne pääl­le.

Sama ti­lan­ne on ol­lut su­sien kans­sa, vä­hä­set su­det ovat ol­leet ih­mi­sar­ko­ja. Nyt nii­tä on pal­jon ja ar­kuus on pois­sa.

Tas­su-jär­jes­tel­mään päi­vit­ty­neet su­si­tie­dot ei­vät Ni­van huol­ta vä­hen­nä. Esi­mer­kik­si Rant­si­las­sa, Kär­sä­män­ky­län ja Ne­los­tien vä­lis­sä on vii­den su­den lau­ma, Haa­pa­ve­den ja Ni­va­lan pe­ru­kal­le on 11 su­den lau­ma ja Piip­po­las­sa seit­se­män su­den lau­ma.

Kyl­lä va­ro­vai­nen saa ol­la las­ten kans­sa täl­lä het­kel­lä asui­pa mel­kein mis­sä ta­han­sa.

Ha­vain­to­kart­taa, kun on kat­so­nut, joka puo­lel­la on su­si­ha­vain­to­ja, huo­kaa An­te­ro Niva.

Lähde: Susi hyökkäili naista ja koiraa kohden –Poliisin käsissä suteen kohdennettavat toimenpiteet | Siikajokilaakson uutisia – Siikajoki, Siikalatva, Pyhäntä

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.