Satelliitti näkee pannoitetut sudet – sijaintitiedot nähtävillä riis­ta­ha­vain­not.fi-verkkopalvelussa

Luke siir­tyi vuon­na 2018 käyt­tä­mään niin sa­not­tu­ja Iri­dium-pan­to­ja, jois­sa sekä pai­kan­nus et­tä tie­to­jen lä­het­tä­mi­nen ta­pah­tu­vat sa­tel­lii­tin kaut­ta.

Etu­kä­teen pan­toi­hin asen­ne­tun ai­ka­tau­lun mu­kaan pai­kan­nus­tie­to­jen pi­täi­si tal­len­tua su­den pan­taan tun­nin vä­lein. Pai­kan­nu­sy­ri­tyk­sis­tä on­nis­tui ajal­laan 96 pro­sent­tia.

Myö­hem­mät tu­lok­set ovat ol­leet sel­väs­ti hei­kom­pia.

Pan­nas­ta pai­kan­nus­ha­vain­not siir­ty­vät sa­tel­liit­tien kaut­ta riis­ta­ha­vain­not.fi-pal­ve­luun kuu­den tun­nin vä­lein.

Pan­ta­val­mis­ta­jan mu­kaan on­nis­tu­nut lä­he­tys pan­nan ja sa­tel­lii­tin vä­lil­lä edel­lyt­tää suo­tui­sia olo­suh­tei­ta: muun mu­as­sa maas­ton peit­tä­vyys, eläi­men liik­ku­mi­nen ja jopa var­ta­lon (pan­nan) asen­to lä­he­tys­het­kel­lä.

Tä­män vuok­si pan­nan ja pal­ve­li­men vä­li­siin tie­to­lii­ken­ne­kat­kok­siin tai puut­teel­li­siin ha­vain­to­päi­vi­tyk­siin vai­kut­ta­mi­nen on käy­tän­nös­sä hy­vin vai­ke­aa.

Pal­ve­lul­la py­ri­tään en­nal­ta­eh­käi­se­mään eri­tyi­ses­ti su­sien ai­heut­ta­mia koi­ra­va­hin­ko­ja met­säs­tys­kau­den ai­ka­na.

Riis­ta­ha­vain­not.fi-pal­ve­lus­sa nä­ky­vät Lu­ken ke­vät­tal­vel­la 2019 pan­noit­ta­mien kuu­den­tois­ta su­den si­jain­ti­tie­dot.

Pan­noi­te­tut su­det liik­ku­vat La­pin, Kai­nuun, Ou­lun, Poh­jois-Sa­von ja Poh­jois-Kar­ja­lan riis­ta­kes­kus­ten alu­e­toi­mis­to­jen alu­eil­la.

Pää­o­sin pan­nat ovat lau­maa joh­ta­van naa­raan tai urok­sen kau­las­sa. Kol­me pan­taa on nuo­rel­la va­el­ta­mi­si­käi­sel­lä su­del­la.

Verk­ko­pal­ve­lus­sa ei esi­te­tä eläi­men tark­kaa si­jain­tia, vaan ker­ro­taan vii­si­ki­lo­met­ris­ten ruu­tu­jen tark­kuu­del­la, mis­sä pan­noi­tet­tu susi on ol­lut vii­mei­sim­män tun­ne­tun si­jain­nin pe­rus­teel­la.

Lähde: Satelliitti näkee pannoitetut sudet – sijaintitiedot nähtävillä verkkopalvelussa | Iijokiseudun paikallisuutisia – Pudasjärvi ja Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.