Metsästäjiä kannustetaan keräämään suden ulostetta – DNA-tieto voi mahdollistaa kannanhoidollisen suden metsästysluvan

Su­den ulos­te­näyt­tei­den ke­räys

  • Ke­rää­mi­sen or­ga­ni­soi­vat Luke ja Suo­men riis­ta­kes­kus.
  • Ke­räys ta­pah­tuu va­paa­eh­tois­työ­nä ja Lu­ken toi­mes­ta 1.11.2019–15.2.2020.
  • Tänä vuon­na ke­räy­sa­lu­ei­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­ta, Ete­lä-Poh­jan­maal­ta ja Lou­nais-Suo­mes­ta.
  • Toi­mi näin: näy­te muo­vi­pus­siin, täy­tä näy­te­lo­ma­ke, pa­kas­ta ulos­te ja il­moi­ta ke­räys­vas­taa­val­le näyt­tees­tä.
  • Näyt­teet ana­ly­soi­daan Tu­run yli­o­pis­tos­sa.
    Tut­ki­mus­tu­los näh­tä­vil­le riis­ta­ha­vain­not.fi-si­vus­tol­le.

”Laitatte pussiin koko paskan, ettekä palastele”, suur­pe­to­asian­tun­ti­ja ohjeistaa

Luon­non­va­ra­kes­kus tut­kii ja an­taa kan­ta-ar­vi­ot su­sis­ta ja suur­pe­dois­ta. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö te­kee kan­nan­hoi­to­suun­ni­tel­man.

Riis­ta­kes­kus lait­taa kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen täy­tän­töön met­säs­tä­jien kans­sa.

Kan­nan­hoi­dol­li­nen ta­voi­te: Suo­mi saa­vut­tai­si en­si­vai­hees­sa pie­nim­män elin­voi­mai­sen su­si­kan­nan 25 li­sään­ty­vää su­si­pa­ria. Vii­mei­sim­män kan­ta-ar­vi­on mu­ka­na su­si­pa­re­ja on pa­ri­kym­men­tä.

Met­säs­tä­jien il­meet ovat va­ka­vat

Mie­het ovat tul­leet Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen kut­sus­ta Py­hän­näl­tä, Sii­ka­lat­val­ta ja Sii­ka­jo­el­ta kuu­le­maan pe­rus­tei­ta, mik­si hei­dän oli­si syy­tä ot­taa muo­vi­pus­sit tas­kuun ja ke­rä­tä su­den ulos­tei­ta.

Al­ku­a­se­tel­ma on epäi­le­väi­nen.

Mik­si teh­dä taas tal­koi­ta Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen (Luke) eteen, kun vi­ra­no­mai­set ei­vät ole re­a­goi­nut alu­een su­si­ti­lan­tee­seen kan­nan­hoi­dol­li­sia su­den­kaa­to­lu­pia myön­tä­en.

Tal­koi­ta met­säs­tä­jät ovat su­si­kan­nan­hoi­don eteen teh­neet jo pit­kään. Tie­to­ja su­si­ha­vain­nois­ta on ke­rät­ty Tas­su-jär­jes­tel­mään ja osal­lis­tut­tu su­den kan­nan­hoi­dol­li­seen pyyn­tiin, kun met­säs­tys­lu­pa on saa­tu.

Hir­vi­jah­ti­kau­si on par­haim­mil­laan, mut­ta met­säs­tä­jät ei­vät tah­do toh­tia las­kea met­säs­tys­koi­ri­aan työ­hön­sä, kos­ka su­sia liik­kuu alu­eel­la niin pal­jon, et­tä koi­ra on jah­dis­sa to­del­li­ses­sa vaa­ras­sa.

Sa­maan ai­kaan il­lan jär­jes­tä­jät esit­tä­vät ai­van to­sis­saan, et­tä on­gel­man rat­ke­a­mis­ta voi­si aut­taa, kun met­säs­tä­jät läh­ti­si­vät ke­rää­mään su­den ulos­te­näyt­tei­tä.

Met­säs­tä­jiä kan­nus­te­taan su­den ulos­te­jah­tiin

Suo­men riis­ta­kes­kus ja Luon­non­va­ra­kes­kus kou­lut­ta­vat par­hail­laan met­säs­tä­jien yh­dys­hen­ki­löi­tä ke­räys­tem­pauk­seen.

Ulos­te­lä­jäs­tä voi sel­vi­tä su­den re­vii­ri. Re­vii­ri­tie­dot ovat jat­kos­sa avain mah­dol­li­seen kan­nan­hoi­dol­li­seen su­den met­säs­tyk­seen.

Aja­tuk­set ja­los­tui­vat il­lan ku­lu­es­sa, kun riis­ta­kes­kuk­sen Ou­lun alu­een riis­ta­pääl­lik­kö Har­ri Hepo-oja ja Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen suur­pe­to­a­si­an­tun­ti­ja Ta­pio Vi­su­ri va­lot­ti­vat, kuin­ka en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää tie­toa ulos­te­näyt­teis­tä voi­daan saa­da.

On­nis­tu­neen ulos­te­näyt­teen si­säl­tä­mä DNA-tie­to vah­vis­taa su­den kan­ta­man pe­ri­män ja tuo tie­don, mi­hin lau­maan alu­eel­la liik­ku­nut susi kuu­luu.

Mei­dän vah­vin mo­tii­vi on, et­tä saa­tai­siin sel­vil­le lau­mo­jen mää­rä, to­te­si Hepo-oja.

Sii­ka­jo­ki­laak­son riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja An­te­ro Niva to­te­si, et­tä ke­räys saa­daan or­ga­ni­soi­duk­si par­hai­ten met­säs­tys­seu­ru­ei­den kaut­ta.

Riis­tan­hoi­to­työ­tä se on tä­mä­kin, kun ke­rä­tään kak­kaa su­si­kan­nan ar­vi­oi­mi­sek­si. Tämä on ai­nut kei­no, mil­lä pys­ty­tään to­den­ta­maan, et­tä su­sia on huo­mat­ta­vas­ti enem­män, mitä Lu­ken ar­vio on.

Niva va­lot­ti pai­kal­lis­ta su­si­ti­lan­net­ta ker­to­en, kuin­ka Li­min­gan seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­la oli teh­ty mar­ras­kuun 13. päi­vään men­nes­sä 87 su­si­ha­vain­to­ja, jois­ta 11 vii­mei­sen vii­kon ku­lu­es­sa.

Piip­po­lan riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­la ha­vain­to­ja oli teh­ty 175 ja niis­tä 15 vii­mei­sen vii­kon ku­lu­es­sa.

Van­hem­mat ovat he­rän­neet osas­sa Rant­si­laa poh­ti­maan, on­ko usei­den, ko­din lä­hel­lä teh­ty­jen su­si­ha­vain­to­jen vuok­si syy­tä kiel­tää lap­sil­ta ul­ko­lei­kit ja toh­tii­ko lap­set lait­taa pi­me­äl­lä tien var­teen odot­ta­maan kou­lu­au­toa.

Myös ai­kaih­mi­set ar­kai­le­vat pi­me­äl­lä ul­koi­le­maan läh­töä

Nel­jä vuot­ta su­det ovat pör­rän­neet ihan liki mei­dän pi­ha­pii­riä. Ne tu­le­vat koko ajan vain lä­hem­mäs, ku­vai­lee per­hei­neen Si­po­las­sa asu­va Sari Mik­ko­la.

Mik­ko­la pai­not­taa, et­tä hän­tä ei hait­taa su­sien mää­rä, kun su­det vaan py­sy­vät sy­dän maal­la mut­ta, kun peto jät­tää tois­tu­vas­ti tas­sun­jäl­jet al­le 200 met­rin pää­hän per­heen ta­los­ta, on se lii­an lä­hel­lä. Sari Mik­ko­la ei us­ko, et­tä susi kä­vi­si ih­mi­sen kimp­puun.

Kuka ha­lu­aa ol­la se äi­ti tai isä joka a sen ris­kin. Ka­ma­lal­ta on tun­tu­nut kiel­tää ty­tär­tä me­ne­mäs­tä koi­ran kans­sa met­sään.

Hän kan­nus­taa kaik­kia met­säs­tä­jiä su­den ulos­tei­den ke­ruu­seen, jos se vaan ede­saut­taa kaa­to­lu­pien saa­mi­ses­sa.

Rant­si­lan en­sim­mäi­nen su­den ulos­te­näy­te ke­rät­tiin per­jan­tai­na Mik­ko­loi­den pel­lol­ta.

Lähde: Metsästäjiä kannustetaan keräämään suden ulostetta –DNA-tieto voi mahdollistaa kannanhoidollisen suden metsästysluvan | Siikajokilaakson uutisia – Siikajoki, Siikalatva, Pyhäntä

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.