Yksityistiet käyttömaksu & metsästysoikeuden vuokraus metsästysseuralle

Maanomistajan ja hänen vieraittensa metsästysliikenne sisältyy yleensä metsästä tai maatilasta määrättäviin tieyksiköihin.

Järjestetyt metsästysmatkat ja niiden asiakasliikenne tai muutoin vilkas tienkäyttö toki otetaan huomioon määräämällä lisätieyksiköitä erityisliikenteestä.

Mutta kun maanomistaja vuokraa metsästysoikeuden vaikkapa metsästysseuralle, muuttuu tilanne.

Metsästysseurasta tulee uusi tieosakas tai tienkäyttäjä.

Näin siinäkin tapauksessa, että maanomistaja itse on seuran jäsen.

Eniten keskustelua yksityisteillä ovat aiheuttaneet ja varmaan myös jatkossa aiheuttavat hirviporukat. Jos tällaisella metsästysseuralla tai -seurueella on pysyvä rakennus omalla tai toisen maalla, voidaan se ottaa tiekunnan tieosakkaaksi.

Kokonaisliikenne arvioidaan ja sen perusteella vahvistetaan tieyksiköt.

Muussa tapauksessa voidaan harkita käyttömaksua.

Yleisimmin tiekunnat eivät tällaisille hirviporukoille mitään käyttömaksuja mää-
rää. Mutta jos tienkäyttö on runsasta ja erityisen kuluttavaa, on laki tiekunnan
puolella.

Käyttömaksun perusteet kyllä löytyvät yksityistielaista.

Muuhun metsästysliikenteeseen, ruokintapaikkojen hoitamiseen, tms. soveltuvat samat tieyksiköinnin ja käyttömaksujen pelisäännöt.

Metsästyslupia voidaan myös myydä maantieteellisesti hyvinkin laajalle alueelle, vaikkapa Lapin yhden kunnan alueelle.

Näin tekee Metsähallitus. Tällaisessa tilanteessa ei oikein voida katsoa, että Metsähallitus olisi toiminnan järjestäjä, jolta yksittäisten metsästäjien tienkäyttö voitaisiin laskuttaa. Ja yksittäisen metsästäjän liikenne taas puolestaan harvoin on niin säännöllistä ja vilkasta,
että siitä kannattaisi käyttömaksua ruveta määräämään.

Vesialueen omistajana olevalle osakaskunnalle (kalastuskunnalle) ei periaatteessa voida myöntää tieoikeutta elleivät yleiset tieoikeuden ja tieosakkuuden edellytykset (esim. kiinteistönomistus) muutoin täyty. Tältä osin tosin tulkinnat ja käytännöt vaihtelevat.

Tiekuntien osakkaina voi olla osakaskuntia kiinteistönomistajina, venevalkaman ylläpitäjinä tai muutoin säännöllisinä tienkäyttäjinä.

Toinen vaihtoehto on, että osakaskunnat maksavat tiekunnille käyttömaksua. Osakaskunnan kalastuslupien myynti saattaa tapahtua jonkun tieosakkaan kotoa käsin.

Luvanostajien liikenne on erityisliikennettä, joka otetaan huomioon tieosakkaan tieyksiköitä lisäävänä tekijänä. Tieyksiköt voidaan tapauskohtaisesti määrätä myös osakaskunnalle.

Maanomistajan ylläpitämät venevalkamat otetaan yleensä huomioon tieyksiköinnissä erityisliikenteenä. Tieyksiköt määrätään siis maanomistajalle. Usein veneitä maanomistajien hiljaisella suostumuksella on pitkin rantoja siellä täällä ilman varsinaisia venevalkamia. Tiekunta voi niin katsoessaan määrätä veneen omistajille tienkäyttömaksun.

Onkiminen ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia eli jokamiehenoikeuksia. Onkimiehet ja pilkkijät käyttävät yleisesti yksityisteitä veden ääreen päästäkseen.

Ongelmia syntyy yleensä enemmän villistä pysäköinnistä kuin itse tienkäytöstä.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen
paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti
estyy tai häiriytyy.

Maastoliikennelain perusteella moottoriajoneuvon saa ilman maan omistajan tai haltijan lupaa pysäköidä tien välittömään läheisyyteen maastoon, jos turvallinen pysäköinti sitä edellyttää eikä siitä aiheudu alueen omistajalle tai haltijalle kohtuutonta haittaa.

Marjastus, sienestys ja muu vastaava metsien moninaiskäyttö ei monellakaan tiellä ole ongelma itse tienkäytön takia. Toki parhailla kasvupaikoilla tai mielenkiintoisimmilla Natura-alueilla kulkijoita saattaa riittää niin, että sillä on jo vaikutusta tienpidon kustannuksiin.

Sellaisilla luonnonsuojelu- ja vastaavilla alueilla, joille ohjataan tai sijaintinsa ansiosta ohjautuu paljon kävijöitä, tämä asiakasliikenne yleensä otetaan huomioon alueen omistajan tieyksiköissä.

Jos toiminta on muulla järjestettyä esimerkiksi sillä tavoin, että poimijoita tai muita osallistujia kuljetetaan tai ohjataan paikalle, voidaan mahdollinen käyttömaksu periä toiminnan järjestäjältä.

Ongelmia tältäkin osin syntyy useimmiten villistä ja säännöstenvastaisesta pysäköinnistä.

Lähde: Yksityisteiden tienkäytön pelisäännöt – Suomen Tieyhdistys

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.