Hyvä metsästyskoira ei synny sattumalta

Un­ka­rin­vizs­la In­dy sän­tää pi­hal­le ter­veh­ti­mään tu­li­jaa ta­lon isän­nän Hen­ri Kes­ki­pas­man ava­tes­sa oven. Kes­ki­pas­mal­la on pit­kä ko­ke­mus koi­rien kans­sa har­ras­ta­mi­ses­ta. Hän ker­too saa­neen­sa en­sim­mäi­sen oman koi­ran­sa 26 vuot­ta sit­ten.

Ro­tu­na kar­ja­lan­kar­hu­koi­ra so­pii hy­vin met­säs­tys­tä har­ras­ta­val­le mie­hel­le.

Kar­ja­lan­kar­hu­koi­ra on py­säyt­tä­vä koi­ra­ro­tu

Ne ha­kee ja löy­tää sork­ka­e­läi­miä, ku­ten hir­viä ja vil­li­si­ko­ja, ne py­säyt­tä­vät riis­tan ja il­moit­ta­vat sii­tä hauk­ku­mal­la.

2,5-vuo­ti­aat si­sa­ruk­set ja nii­den van­hem­mat, 7-vuo­ti­as uros ja 11-vuo­ti­as nart­tu ovat kaik­ki hy­viä met­säs­tys­koi­ria. Nuo­ret koi­rat ovat in­nok­kai­ta , mut­ta ei­vät vie­lä täy­sin op­pi­nei­ta ja van­hin nart­tu on jo lä­hel­lä elä­kei­kää.

Se on vie­lä hy­väs­sä kun­nos­sa ja kyl­lä se pää­see vie­lä met­säl­le.

Se syt­tyi ai­ka myö­hään met­säs­tyk­seen. Se oli nuo­rem­pa­na kyl­lä kiin­nos­tu­nut, mut­ta ei oi­kein mei­nan­nut py­syä työ­maal­la. Vii­mei­set kuu­si vuot­ta se on toi­mi­nut te­hok­kaas­ti.

”Pen­tu­säh­lää­mi­nen on jo pois­sa”

Un­ka­rin­vizs­la on mo­ni­käyt­töi­nen met­säs­tys­koi­ra, jota Suo­mes­sa käy­te­tään pää­a­si­as­sa lin­tu­koi­ra­na.

Se il­moit­taa sei­so­mal­la lin­nus­ta ja nou­taa sen, tie­ten­kin kou­lu­tuk­ses­ta riip­pu­en. Jä­nis­jah­dis­sa käy­tän In­dyä kar­kot­ta­mi­seen, se ajaa jä­nik­sen liik­keel­le.

Kol­me­vuo­ti­as In­dy on ai­kuis­tu­mi­sen kyn­nyk­sel­lä.

Pen­tu­säh­lää­mi­nen on jo pois­sa. Elo­kuun 10. päi­vä al­koi kyyh­kys­jah­ti ja tänä vuon­na hom­ma al­koi jo su­ju­maan. Vii­me vuon­na se oli vie­lä ai­ka säh­läys­tä.

Hir­vi­jah­ti al­kaa lau­an­tai­na 12.10.

Vai­nun saa­nut koi­ra saat­taa juos­ta riis­tan jäl­jil­lä tun­ti­kau­sia. GPS-pan­ta aut­taa met­säs­tä­jää koi­ran löy­tä­mi­ses­sä.

Jos­kus koi­ra jää yök­si­kin met­sään ja sen saa vas­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä kiin­ni. Koi­ran pi­täi­si pa­la­ta omia jäl­ki­ään ta­kai­sin paik­kaan, jos­ta se on pääs­tet­ty jäl­jil­le.

Mut­ta se saat­taa ol­la tun­tien juok­se­mi­sen jäl­jil­tä niin poik­ki, et­tä se jää is­tu­maan jo­hon­kin tien vie­reen ja odot­taa, et­tä se tul­laan poi­mi­maan kyy­tiin.

Hir­vi­jah­ti al­kaa lau­an­tai­na 12.10. ja koi­ria liik­kuu sen jäl­keen eten­kin vii­kon­lop­pui­sin pal­jon met­sis­sä. Lail­li­sen met­säs­tä­mi­sen häi­rin­tä on ri­kos, jo­ten tut­ka­pan­nan kans­sa liik­ku­va koi­ra ei ole kar­ku­teil­lä ei­kä sii­tä ole syy­tä huo­les­tua.

Jos koi­ra is­tuu jos­sain ja on sel­väs­ti poik­ki, voi kat­soa löy­tyy­kö pan­nas­ta nu­me­roa jo­hon soit­taa. Siel­lä voi omis­ta­ja ol­la mie­lis­sään, jos koi­ran saa otet­tua kiin­ni, et­tä se voi­daan tul­la ha­ke­maan.

Jos koi­ra on ek­sy­nyt syys­tä tai toi­ses­ta vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyl­le tiel­le ja sen saa otet­tua tur­vaan, hyvä niin. Mut­ta maa­lais­jär­ki mu­ka­na vie­raan koi­ran kans­sa.

Koi­ras­ta ei tule hy­vää met­säs­tys­koi­raa sat­tu­mal­ta

Kes­ki­pas­ma on mu­ka­na myös SRVA toi­min­nas­sa eli suur­riis­ta­vir­ka-avus­sa. SRVA vä­lit­tää po­lii­sil­le met­säs­tä­jien vir­ka-apua suur­riis­ta­konf­lik­teis­sa, ku­ten louk­kaan­tu­nei­den eläin­ten jäl­jes­tä­mi­ses­sä.

Mei­dän alu­eel­la ei ole ol­lut pal­jon pyyn­tö­jä, tiet ovat sen ver­ran rau­hal­li­sem­pia. Mut­ta val­mius meil­lä sii­hen on.

Koi­ras­ta ei tule hy­vää met­säs­tys­koi­raa sat­tu­mal­ta, vaan se vaa­tii pal­jon työ­tä.

Ke­säl­lä koi­rien kans­sa lenk­keil­lään ja käy­dään lu­ke­mas­sa koi­rien pos­tit ky­läl­lä, se on koi­ral­le sel­lais­ta mie­len­ter­veyt­tä.

Pol­ku­pyö­rän kans­sa len­kit­tä­es­sä saa pi­det­tyä koi­ran kun­toa yl­lä. Ruo­ka­va­lio pi­tää ol­la kun­nos­sa ei­kä nii­tä saa pääs­tää pul­kis­tu­maan.

Pe­rus­kou­lu­tus aloi­te­taan heti pen­tu­na, koi­ran pi­tää kiin­tyä omis­ta­jaan­sa ja sitä pi­tää pys­tyä kä­sit­te­le­mään.

Sit­ten kun koi­ra on noin puo­li­vuo­ti­as, läh­de­tään pik­ku­hil­jaa kä­ve­le­mään met­siin mal­til­la. Sii­nä vai­hees­sa koi­ra vie­lä leik­kii kä­vyil­lä sun muil­la ja hää­rää ym­pä­riin­sä, mut­ta hil­jal­leen koi­ra us­kal­tau­tuu kau­em­mas ih­mi­ses­tä ja se op­pii sa­mal­la luot­ta­maan.

Toi­set koi­rat löy­tä­vät met­säs­tys­viet­tin­sä no­pe­am­min kuin toi­set

Toi­set syt­ty­vät al­le vuo­den ikäi­si­nä ja toi­set vas­ta kak­si- tai kol­me­vuo­ti­ai­na. Koi­ran kans­sa käy­dään alu­eil­la, jos­sa tie­de­tään ole­van riis­taa ja vie­dään koi­raa jäl­jil­le.

”Koi­rat ovat eri­lai­sia ja yk­si­löi­tä”

Jos­kus käy myös niin, et­tä koi­ras­ta ei vain yk­sin­ker­tai­ses­ti ole met­säs­tys­koi­rak­si.

Koi­rat ovat eri­lai­sia ja yk­si­löi­tä. It­sel­lä­ni on ol­lut on­gel­mia muu­ta­man koi­ran kans­sa. Jos koi­ral­la on joku py­sy­vä vai­va, met­säs­tys­viet­ti läh­tee en­sim­mäi­se­nä pois. Yk­si nart­tu oli sel­lai­nen, et­tä sii­tä oli vain seu­rak­si äi­dil­le sie­ni­met­säl­lä.

Koi­ran ot­ta­mis­ta har­kit­ta­es­sa Kes­ki­pas­ma ke­hot­taa miet­ti­mään tar­koin ro­tua. Jos ei aio met­säs­tää koi­ran kans­sa, ei kan­na­ta ot­taa met­säs­tys­koi­raa ja soh­va­pe­ru­nan ka­ve­rik­si ei pidä ot­taa ak­tii­vis­ta ro­tua.

Lähde: Hyvä metsästyskoira ei synny sattumalta – Itäväylä

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.