Metsähanhijahti alkaa 1.10. Suomen kaakkoisosaan rajattuna – riistakeskus haluaa saalishanhien päät talteen

Metsähanhen met­säs­tys al­kaa 1. lo­ka­kuu­ta ja päät­tyy 30. mar­ras­kuu­ta. Ai­ka- ja alu­e­ra­joi­tuk­sel­la met­säs­tys py­ri­tään koh­den­ta­maan met­sä­han­hen run­sas­lu­kui­seen ala­la­jiin, tund­ra­met­sä­han­heen, Suo­men riis­ta­kes­kus pe­rus­te­lee tie­dot­tees­saan.

Loka-mar­ras­kuus­sa sal­li­tul­la met­säs­ty­sa­lu­eel­la suu­rin osa met­sä­han­his­ta on tund­ra­met­sä­han­hia, joi­den Eu­roo­pan noin 600 000 yk­si­lön ko­ko­nais­kan­ta on kym­men­ker­tai­nen tai­ga­met­sä­han­heen ver­rat­tu­na.

Met­sä­han­hen mo­lem­mat ala­la­jit, tai­ga­met­sä­han­hi ja tund­ra­met­sä­han­hi, ovat sal­lit­tua riis­taa. Kos­ka tai­ga- ja tund­ra­met­sä­han­hen erot­ta­mi­nen met­säs­tys­ti­lan­tees­sa on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta, met­säs­tys­tä ra­joi­te­taan ai­ka- ja alu­e­ra­jauk­sel­la.

Sää­te­lyn tar­koi­tus on, et­tä tai­ga­met­sä­han­hea ei am­mut­tai­si mer­kit­tä­viä mää­riä. Suo­mes­sa pe­si­vän tai­ga­met­sä­han­hi­kan­nan vah­vis­ta­mi­sek­si met­sä­han­hien met­säs­tys on suu­res­sa osas­sa maa­ta kiel­let­ty.

Met­sä­han­hen met­säs­tys on sal­lit­tua 1. lo­ka­kuu­ta al­ka­en koko Ete­lä-Kar­ja­lan ja Ky­men­laak­son maa­kun­nis­sa.

Myös Ete­lä-Sa­vos­sa Enon­kos­ken, Puu­ma­lan, Sa­von­lin­nan ja Sul­ka­van kun­nis­sa sekä Poh­jois-Kar­ja­las­sa Ki­teen, Li­pe­rin, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven kun­nis­sa han­hia saa met­säs­tää.

Han­hi­jah­ti on sal­lit­tua myös Päi­jät-Hä­mee­seen kuu­lu­vas­sa Ori­mat­ti­las­sa ja Uu­del­la­mal­la As­ko­lan, La­pin­jär­ven, Lo­vii­san, Myrs­ky­län, Por­voon ja Puk­ki­lan kun­nis­sa. Muu­al­la Suo­mes­sa met­säs­tys on kiel­let­ty.

Saa­liik­si saa­dus­ta met­sä­han­hes­ta on teh­tä­vä vi­ral­li­nen saa­li­sil­moi­tus Oma riis­ta -pal­ve­lus­sa tai pos­tit­se vi­ral­li­sel­la lo­mak­keel­la, jon­ka voi tu­los­taa Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen si­vuil­ta.

Il­moi­tus suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si vuo­ro­kau­den ku­lu­es­sa. La­ki­sää­tei­nen raja il­moi­tuk­sel­le on seit­se­män vuo­ro­kaut­ta.

Suo­men riis­ta­kes­kus ke­rää saa­liik­si saa­tu­jen met­sä­han­hien päi­tä tut­ki­mus­näyt­teik­si. Päis­tä mää­ri­te­tään han­hen ala­la­ji DNA-ana­lyy­sil­lä ja sitä ver­ra­taan no­kan vä­ri­tyk­seen ja no­kan ja pään mit­ta­suh­tei­siin.

Ke­räyk­sen ta­voit­tee­na on tar­ken­taa va­lo­ku­vas­ta teh­tä­vän ala­la­jin­mää­ri­tyk­sen tark­kuut­ta, jot­ta met­säs­tyk­sen kes­tä­vyyt­tä voi­tai­siin li­sä­tä ja tur­hia ra­joi­tuk­sia vält­tää.

Oma riis­ta -pal­ve­lu löy­tyy osoit­tees­ta: https://oma.riis­ta.fi/

Saa­li­sil­moi­tus­lo­mak­keen voi tu­los­taa osoit­tees­ta: https://riis­ta.fi/met­sas­tys/lo­mak­keet/saa­lis­lo­mak­keet/

Lähde: Metsähanhijahti alkaa Suomen kaakkoisosaan rajattuna – riistakeskus haluaa saalishanhien päät talteen | Suomenmaa

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.