Karhu on suurpeto, joka on suuttuessaan vaarallinen – kesän kuumimman puheenaiheen, haaskaruokinnan vaikutukset selvitettävä

Koil­lis­sa­no­mat uu­ti­soi tou­ko­kuus­sa po­ro­mie­hen ker­to­muk­seen no­ja­ten kar­hun re­pi­neen jau­ho­va­ras­ton sei­nä­lau­to­ja ja pöt­kö­tel­leen po­ro­tar­has­sa.

Sit­ten haas­ta­tel­tiin kar­hu­ku­vau­sy­rit­tä­jää ja heti pe­rään seu­rat­tiin Rau­ta­kar­hua, jon­ka etu­tas­suun oli ta­ker­tu­nut nää­dän­rau­ta.

Ke­sän ku­lu­es­sa kar­hu­ja al­koi nä­kyä yhä ene­ne­vis­sä mää­rin Vuo­tun­gis­sa, mis­sä itä­ra­jan ky­lä­nä oli jo en­tuu­des­taan to­tut­tu kar­huun sa­tun­nai­se­na kul­ki­ja­na.

Sit­ten kar­hu nap­pa­si hir­ven saa­liik­si Kuu­sa­mos­sa ra­ja­var­ti­os­ton ka­me­roi­den edes­sä.

Elo­kuus­sa kar­hu run­noi ku­vau­sy­ri­tyk­sen park­ki­pai­kal­la ol­leen ul­ko­mais­ten tu­ris­tien vuok­ra-au­ton. Vii­kon­lop­pu­na kar­hu oli ha­jot­ta­nut me­hi­läis­pe­sän Rie­kis­sä.

Kar­hu on ute­li­as eläin, joka liik­kuu mo­nen­lai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä ruo­kaa et­sies­sään.

Ih­mi­sen pel­ko on niil­lä pää­sään­töi­ses­ti kui­ten­kin tal­lel­la, mis­tä ker­too se, et­tä tä­män­kin ke­sän tu­ho­työt Kuu­sa­mos­sa on teh­ty ih­mis­ten pois­sa­ol­les­sa.

On kui­ten­kin ole­mas­sa ris­ki, et­tä haas­ka­ku­vaus­ten myö­tä kar­hut tot­tu­vat ih­mi­sen läs­nä­o­loon.

Kar­hu­ku­vau­sy­rit­tä­jien suh­tau­tu­mi­ses­sa suur­pe­toi­hin on suu­ria ero­ja.

Osa yrit­tä­jis­tä ker­too pi­tä­vän­sä tar­kan huo­len sii­tä, et­tä kon­tak­te­ja ih­mi­sen ja kar­hun vä­lil­lä syn­tyy mah­dol­li­sim­man vä­hän.

Toi­set taas ker­to­vat pur­ka­van­sa ruo­ka­las­tia yh­des­sä kar­hu­jen kans­sa.

Ku­vau­sy­rit­tä­jien tu­li­si tun­tea vas­tuun­sa

Kyse on suut­tu­es­saan vaa­ral­li­ses­ta eläi­mes­tä. Myös mah­dol­li­suu­den lii­an ke­sy­jen eläin­ten pois­ta­mi­seen tap­pa­mal­la on ol­ta­va to­del­li­nen.

Myös toi­sen­lai­nen huo­li liit­tyy haas­ka­ku­vauk­siin. Po­ron­hoi­ta­jat puo­les­taan ovat huo­lis­saan kar­jan­sa puo­les­ta.

Li­säk­si he ovat ker­to­neet huo­lek­seen sen, et­tä ke­syyn­ty­vät suur­pe­dot aja­vat po­rot sa­lo­mail­ta pi­ha­pii­rei­hin. Osa mök­ki­läi­sis­tä ja pai­kal­li­sis­ta ko­kee po­ro­jen läs­nä­o­lon epä­toi­vot­tu­na, jopa rie­sa­na.

Kuu­sa­mos­sa on kol­me kar­hun­ku­vaus­ta tar­jo­a­vaa yri­tys­tä ja bis­nek­sen ar­vok­si ar­vi­oi­daan jo mil­joo­na eu­roa vuo­des­sa. Ole­mas­sa ole­via elin­kei­no­ja ei ole va­raa me­net­tää.

Kar­hu­ku­vaus on koh­tuul­li­sen tuo­re elin­kei­no, ei­kä tut­ki­mus­tie­toa haas­ka­ruo­kin­nan vai­ku­tuk­ses­ta kar­hu­jen käyt­täy­ty­mi­seen ole. Il­mi­ö­tä oli­si pi­kim­mi­ten tut­kit­ta­va.

Eit­tä­mät­tä kar­hul­la on Kuu­sa­mol­le suu­ri sym­bo­li­nen ar­vo

Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­sen Juu­so-kar­hus­ta on tul­lut koko Suo­men yh­tei­nen oma nal­luk­ka. Myös pai­kal­li­ses­ti Juu­so ko­e­taan niin tär­ke­ä­nä, et­tei Kuu­sa­mo­ta­lon pi­hal­le nous­seen kar­hu­pat­saan ai­hees­ta kuu­lu­nut lai­sin­kaan so­ra­ää­niä.

Suh­tau­tu­mi­nen kar­hui­hin ja nii­den ym­pä­ril­lä ole­viin elin­kei­noi­hin näyt­täy­ty­vät hel­pos­ti pai­kal­li­sia ja­ka­va­na asi­a­na.

Nyt on kui­ten­kin tär­ke­ää, et­tei juo­paa pääs­te­tä syn­ty­mään. Jos näil­lä sel­ko­sil­la kes­ki­ty­tään naa­pu­rin kam­pit­ta­mi­seen, ei tääl­lä pian ole elä­mi­sen edel­ly­tyk­siä ke­nel­lä­kään.

Sen si­jaan on et­sit­tä­vä rat­kai­sua, jos­sa rau­ha­no­mai­nen rin­nak­kai­se­lo on mah­dol­lis­ta.

Lähde: Pääkirjoitus: Karhu on suurpeto, joka on suuttuessaan vaarallinen – kesän kuumimman puheenaiheen, haaskaruokinnan vaikutukset selvitettävä | Koillissanomat – Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.