Hirven syyspyynnistä monta mieltä: Posion Pernussa hirvet halutaan ennen paksuja lumia, mutta Taivalkoskella aikaistettua jahtia sanotaan pelleilyksi – Pyyn­ti koh­dis­tuu silloin par­hai­siin sii­tos­hir­viin

Kii­rei­sim­mät käy­vät hir­vi­jah­tiin heti sun­nun­tai­na, jol­loin kau­si al­kaa La­pin alu­eel­la ja tois­ta vuot­ta myös Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la. Po­si­o­lai­nen Per­nun Eraus­po­jat läh­tee met­säl­le en­si lau­an­tai­na, kun käy­tös­sä on koko vii­kon­lop­pu.

Yli puo­let hir­ven­met­säs­tyk­seen il­moit­tau­tu­neis­ta seu­ran jä­se­nis­tä asuu jos­sa­kin muu­al­la, ja he tyy­pil­li­ses­ti tu­le­vat tän­ne vii­kon lo­mal­le hir­ven­pyyn­tiin.

Sik­si lau­an­tai­na aloit­ta­mi­nen on jär­ke­vää, sa­no­vat seu­ran hir­ven­met­säs­tyk­sen joh­ta­ja Ar­to Lin­nas ja va­ra­joh­ta­ja Rei­jo Pit­kä­nen.

Myö­hem­min lu­mi­kin voi eh­tiä hai­ta­ta pyyn­tiä. Vii­me vuon­na aloi­tim­me 1. syys­kuu­ta, sil­lä se oli lau­an­tai.

Syys­jah­ti kes­tää 20:nteen syys­kuu­ta as­ti

Met­säs­ty­sai­ka jat­kuu hir­vien kii­ma­rau­hoi­tus­tau­on jäl­keen 12. lo­ka­kuu­ta. Met­säs­tää saa sit­ten jou­lu­kuun lop­puun as­ti ja il­man koi­raa vie­lä tam­mi­kuun puo­li­vä­liin.

Kaik­ki lu­pa­hir­vet saa­te­taan kaa­taa jo syys­jah­dis­sa. Eraus­po­jil­la jäi vii­me vuon­na toi­sel­le jak­sol­le vain muu­ta­ma hir­vi.

Eraus­po­jil­la on­kin kun­non kyl­mä­ti­lat hir­ven­li­han säi­ly­tyk­seen. Kyl­mä­ti­lo­jen puut­tu­mi­nen es­tää mon­ta seu­raa ja seu­ru­et­ta ko­ko­naan osal­lis­tu­mas­ta syys­jah­tiin.

Tai­val­kos­kel­la, joka on ai­kais­te­tun hir­ven­pyyn­nin ete­läi­sin kun­ta, hy­vin har­va hir­vi kaa­tuu syys­jah­dis­sa muis­ta syis­tä. Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­na­noh­jaa­ja Han­nu Pit­kä­nen sa­noo syys­pyyn­tiä pel­lei­lyk­si.

Va­sat ovat syys­kuus­sa lii­an pie­niä, ei­kä emi­ä­kään voi am­pua va­soil­ta. Pyyn­ti koh­dis­tuu par­hai­siin sii­tos­hir­viin, Pit­kä­nen kat­soo.

Pai­kal­li­sis­ta 42 seu­ras­ta yh­teis­lu­paan kuu­luu 41, ja niis­tä yh­den­kään po­ruk­ka ei läh­de syys­jah­tiin. Muu­al­ta tu­le­vis­ta rei­lus­ta 20 po­ru­kas­ta eh­kä puo­let käy hir­ven­pyyn­nis­sä syys­kuus­sa, Pit­kä­nen sa­noo.

Kuu­sa­mon yh­teis­met­säs­sä hir­ven­met­säs­tys­tä oh­jaa­va Timo Pät­si to­te­aa, et­tä ai­kais­tet­tu met­säs­tys mah­dol­lis­taa har­kin­nan.

Se ei ke­tään pa­ko­ta läh­te­mään jah­tiin. Yh­teis­met­sän alu­eel­la käy­vät po­ru­kat toi­mi­vat it­se­näi­ses­ti. Osa met­säs­tää var­mas­ti alus­ta läh­tien, Pät­si sa­noo.

Lähde: Hirven syyspyynnistä monta mieltä: Posion Pernussa hirvet halutaan ennen paksuja lumia, mutta Taivalkoskella aikaistettua jahtia sanotaan pelleilyksi | Koillissanomat – Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.