”Täällä jos jossain kiireen tuntu häviää” – Luontokuvaaja Eeva Mäkinen tutkii taianomaisia hetkiä pohjoisen luonnossa

Li­min­ka­lais­syn­tyi­nen va­lo­ku­vaa­ja, luon­to-opas Ee­va Mä­ki­nen on saa­vut­ta­nut luon­to­ku­vil­laan mel­koi­sen suo­si­on. Mä­ki­sen Ins­tag­ram-ti­liä seu­raa jopa yli 111 000 ih­mis­tä.

Ret­ros­pek­tii­vi­seen va­lo­ku­va­näyt­te­lyyn Syöt­teen luon­to­kes­kuk­seen on koot­tu en­sim­mäis­tä ker­taa Mä­ki­sen tä­hä­nas­ti­sen uran mie­leen­pai­nu­vim­mat het­ket.

Mä­ki­nen on käy­nyt uran­sa var­rel­la kau­kai­sis­sa­kin mais­sa, mut­ta vii­meis­ten vuo­sien ai­ka­na hän on kes­kit­ty­nyt ku­vaa­maan ko­ti­maa­taan Suo­mea ja mui­ta Poh­jois­mai­ta.

Pol­ku­ni tä­hän pis­tee­seen on si­säl­tä­nyt lu­ke­mat­to­mia öi­tä ul­ko­na, ja edel­leen lii­an har­voin muis­tan tal­len­taa näi­tä het­kiä ka­me­ral­la, hän ker­too.

Sa­dat kä­vel­lyt ja hiih­de­tyt ki­lo­met­rit on nyt koot­tu näyt­te­lyyn ni­mel­tään Het­ken valo. Te­ok­set ovat kur­kis­tus Poh­jois­mai­den tai­a­no­mai­siin het­kiin, jot­ka Mä­ki­nen ha­lu­aa ja­kaa va­lo­ku­vien vä­li­tyk­sel­lä.

Het­ken valo tar­jo­aa tun­nel­mal­li­sen ti­lai­suu­den rau­hoit­tua luon­nos­ta poi­mi­tun kau­niin ku­vas­ton ää­rel­lä.

Maa­il­mas­sa on pal­jon hil­jai­sia paik­ko­ja, mut­ta on­ko myös sel­lai­sia, jot­ka hil­jen­tä­vät oman mie­len, ky­syy Mä­ki­nen näyt­te­lyl­lään.

Lähde: Luontokuvaaja Eeva Mäkinen tutkii taianomaisia hetkiä pohjoisen luonnossa – ”Täällä jos jossain kiireen tuntu häviää” | Iijokiseudun paikallisuutisia – Pudasjärvi ja Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.