Karhujahti on alkanut – karhukanta vahvistunut 20 vuodessa ja kestää metsästyksen

Kar­hu voi Suo­mes­sa tänä päi­vä­nä hy­vin. Kar­hu­kan­nan koko mi­ta­taan täl­lä het­kel­lä tu­han­sis­sa, kun vie­lä 1990-lu­vun lo­pus­sa ar­vio oli sa­to­ja kar­hu­ja.

Sekä met­säs­tyk­sel­lä et­tä il­moi­te­tuil­la kar­hu­ha­vain­noil­la on tär­keä roo­li kar­hu­kan­nan hoi­dos­sa.

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen kar­hu­kan­ta-ar­vi­on mu­kaan met­sis­säm­me liik­kuu noin 1 800 yli vuo­den ikäis­tä kar­hua ja lä­hes 400 pen­tua.

Met­säs­tyk­sel­lä sää­del­lään kar­hu­kan­nan kas­vua

Tar­koi­tus on pi­tää kar­hut kar­hui­na, eli riit­tä­vän ih­mi­sar­koi­na nii­den luon­nol­lis­ten elin­ta­po­jen mu­kai­ses­ti, ker­too Met­säs­tä­jä­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Heli Sii­ta­ri.

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt met­säs­tys­kau­del­le 228 poik­keus­lu­paa. Li­säk­si po­ron­hoi­to­a­lu­eel­la voi­daan kaa­taa alu­eel­li­sen kiin­ti­ön no­jal­la 85 kar­hua.

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön aset­ta­ma ko­ko­nais­kiin­tiö on 313 eläin­tä.

Kai­ken kaik­ki­aan poik­keus­lu­pia myön­net­ty vii­me vuot­ta vä­hem­män. Lu­pia on myön­net­ty eni­ten alu­eil­le, jois­sa kan­nan leik­kaa­mi­sel­le tai kas­vun py­säyt­tä­mi­sel­le on tar­vet­ta, ker­too Sii­ta­ri.

Kar­hu on ar­vos­tet­tu riis­ta­e­läin, ja saa­liis­ta hyö­dyn­ne­tään eri­tyi­ses­ti liha, tal­ja, kal­lo ja urok­sil­la sii­tin­luu.

Kar­hun met­säs­tys vaa­tii met­säs­tä­jil­tä eri­tyi­so­saa­mis­ta ja Met­säs­tä­jä­liit­to on­kin laa­ti­nut eril­li­sen oh­jeis­tuk­sen vas­tuul­li­seen kar­hun­met­säs­tyk­seen.

Oh­jeis­sa on otet­tu huo­mi­oon myös tä­män vuo­den alus­ta voi­maan as­tu­neet muu­tok­set met­säs­tys­lais­sa.

Kar­hun met­säs­tys vaa­tii met­säs­tä­jil­tä sekä tai­toa et­tä tark­kuut­ta

Ti­lan­ne, jos­sa on no­pe­as­ti ar­vi­oi­ta­va hy­vän riis­ta­lau­kauk­sen mah­dol­li­suu­det, voi tul­la eteen yl­lät­tä­en, to­te­aa Met­säs­tä­jä­lii­ton met­säs­ty­sam­pu­ma­pääl­lik­kö Jus­si Par­ta­nen.

Lähde: Karhujahti on alkanut – karhukanta vahvistunut 20 vuodessa ja kestää metsästyksen | Iijokiseudun paikallisuutisia – Pudasjärvi ja Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.