Vielä ehdit ilmoittautua: Posion Erätaito hakee osallistujia maanantaihin asti

Po­si­ol­le elo­kuun lop­puun suun­ni­tel­lun Erä­tai­to2019-kil­pai­lun il­moit­tau­tu­mi­sa­jan piti päät­tyä tiis­tai­na, mut­ta sitä jat­ket­tiin en­si maa­nan­tai­hin as­ti.

Il­moit­tau­tu­mi­sai­kaa jat­ket­tiin ja 25 ki­lo­met­rin sar­ja pää­tet­tiin jät­tää pois sen ta­kia, et­tä il­moit­tau­tu­mi­sia on tul­lut ole­mat­to­man vä­hän, ker­toi Po­si­on 4H-yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Tui­ja Suon­nan­sa­lo tiis­tai­na.

Jouk­ku­eil­le tar­koi­tet­tua ta­pah­tu­maa on val­mis­tel­tu 4H-yh­dis­tyk­sen hal­lin­noi­mas­sa Erä­tai­to­ta­pah­tu­ma2019-hank­kees­sa.

Ko­rou­o­mas­sa 30.-31. elo­kuu­ta kil­pail­laan eri­lai­sis­sa erä­tai­to­teh­tä­vis­sä. Sar­jat ovat 5 ja 10 ki­lo­met­riä. Osal­lis­tu­jan tu­lee ol­la vä­hin­tään 13-vuo­ti­as.

Li­säk­si jär­jes­te­tään vii­des- ja kuu­des­luok­ka­lai­sil­le noin ki­lo­met­rin mit­tai­nen erä­ko­ke­mus­pol­ku.

Koil­lis­maan Le­a­de­rin ra­hoit­ta­man, pie­nem­pi­ä­kin ta­pah­tu­mia si­säl­tä­vän erä­tai­to­hank­keen ta­voit­tee­na on eh­käis­tä nuor­ten syr­jäy­ty­mis­tä ja li­sä­tä nuo­ren osal­li­suut­ta ja vah­vis­taa alu­eel­lis­ta yh­teis­työ­tä kou­lu­jen sekä kol­man­nen sek­to­rin osal­ta.

Li­säk­si ta­voit­tee­na on tu­kea nuor­ten kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä ja su­vait­se­vai­suut­ta.

Han­ke­työn­te­ki­jä­nä 4H-yh­dis­tyk­ses­sä oli en­sin Jyr­ki Pul­li­ai­nen, ja nyt työ­tä jat­kaa An­ni Tup­pu­rai­nen.

Erä­tai­to­kil­pai­lus­ta on ol­lut tar­koi­tus saa­da Po­si­ol­le jo­ka­vuo­ti­nen ta­pah­tu­ma.

Lähde: Vielä ehdit ilmoittautua: Posion Erätaito hakee osallistujia maanantaihin asti | Koillissanomat – Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.