Koiramies miettii, tohtiiko päästää metsästyskoiran riistan jäljille – Susien määrä puhuttaa

Su­si­ha­vain­to­jen mää­rä on li­sään­ty­nyt Sii­ka­jo­ki­var­res­sa eri­tyi­ses­ti Sii­ka­lat­val­la niin, et­tä erä­mie­het ar­vi­oi­vat Suo­mes­sa lop­pu­tal­ves­ta ti­las­toi­tu­jen su­sien mää­räs­tä noin kym­me­nen pro­sent­tia löy­ty­vän Sii­ka­jo­ki­var­res­ta.

Su­sien mää­rä ja ai­em­pi­na vuo­si­na sat­tu­neet koi­ra­va­hin­got ovat saa­neet met­säs­tä­jät en­tis­tä va­ro­vai­sem­mak­si ja jopa luo­pu­maan tie­tyil­lä alu­eil­la koi­ran kans­sa met­säs­tä­mi­ses­tä.

Suo­men Met­säs­tä­jä­lii­ton hal­li­tuk­ses­sa su­si­ti­lan­net­ta seu­raa­va, Sii­ka­lat­van kun­nan maa­seu­tu­joh­ta­ja Mik­ko Äi­jä­lä ar­vi­oi, et­tä vii­me vuo­si­na koi­ra­va­hin­goil­ta on sääs­tyt­ty, kun koi­ran kans­sa met­säs­tä­vät ovat muut­ta­neet toi­min­ta­ta­po­ja niin, et­tä koi­raa ei pääs­te­tä riis­tan pe­rään met­sään, jos­sa on hil­jat­tain teh­ty su­si­ha­vain­to tai alu­eel­la ar­vel­laan ole­van su­sia.

Sii­nä tu­lee ylei­ses­ti aja­tel­len har­ha, et­tä va­hin­ko­ja ei ta­pah­du. Ei ta­pah­du, kun koi­ril­la pyy­tä­mis­tä väl­te­tään tai ei men­nä ol­len­kaan met­sään.

Su­si­pu­he­lin on sel­väs­ti aut­ta­nut asi­aan, kun pys­tyy seu­raa­maan, mis­sä su­det liik­ku­vat, vaik­ka tie­to tu­lee tie­tyl­lä vii­veel­lä.

Ti­lan­ne on koi­ra­mie­hil­le han­ka­la

Jot­kut ovat hy­vin­kin arak­si men­neet, to­te­aa Piip­po­lan seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­na­noh­jaa­ja Sulo Heik­ki­nen.

Su­si­ha­vain­nos­ta kan­nat­taa il­moit­taa ai­na pai­kal­li­sel­le pe­to­yh­dys­mie­hel­le.

Jos ha­vain­to­ja te­kee, oli ne pi­hal­ta tai mis­tä ta­han­sa, kan­nat­taa niin näkö- kuin jäl­ki­ha­vain­nos­ta ai­na il­moit­taa pai­kal­li­sel­le pe­to­yh­dys­mie­hel­le.

Yh­teys­tie­dot löy­ty­vät Riis­ta.fi-si­vus­tol­ta, neu­voo Sii­ka­jo­en maa­seu­tu­a­si­a­mies, Re­von­lah­den su­si­re­vii­ri­työ­ryh­mäs­sä kool­le kut­su­ja­na toi­mi­va Pek­ka Sep­pi­nen

Kun su­den met­säs­tä­mi­seen ha­e­taan poik­keus­lu­paa ta­pah­tu­neen va­hin­gon poh­jal­ta, vi­ra­no­mai­set kat­so­vat ai­na, min­kä ver­ran tas­su­ha­vain­to­ja on tul­lut alu­eel­ta.

Lähde: Koiramies miettii, tohtiiko päästää metsästyskoiran riistan jäljille –Susien määrä puhuttaa | Siikajokilaakson uutisia – Siikajoki, Siikalatva, Pyhäntä

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.