Uudellemaalle viime vuotta enemmän peuralupia ja vähemmän lupia hirvenpyyntin

Uu­del­le­maal­le myön­net­tiin en­si syk­syn met­säs­tys­kau­del­le vii­me vuot­ta vä­hem­män hir­ven­pyyn­ti­lu­pia ja enem­män val­ko­hän­tä­peu­ran pyyn­ti­lu­pia. Val­ko­hän­tä­peu­ro­jen mää­rä on ol­lut kas­vus­sa vii­me vuo­si­na Uu­del­la­maal­la.

Hir­vi­kan­nan koko on li­ki­main sa­mal­la ta­sol­la kuin vuot­ta ai­em­min.

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt Uu­del­le­maal­le en­si syk­syk­si 2 458 hir­ven ja 9 882 val­ko­hän­tä­peu­ran pyyn­ti­lu­paa.

Kuu­si­peu­ran pyyn­ti­lu­pia myön­net­tiin 153.

Hir­ven­pyyn­ti­lu­pien mää­rä vä­he­ni vii­me vuo­des­ta noin vii­si pro­sent­tia ja val­ko­hän­tä­peu­ra­lu­pien mää­rä kas­voi noin 20 pro­sent­tia.

Yh­del­lä hir­vie­läi­men pyyn­ti­lu­val­la saa kaa­taa yh­den ai­kui­sen eläi­men tai kak­si va­saa. En­si syk­syn hir­vi­saa­lis tu­lee ole­maan pie­nem­pi kuin vii­me syk­sy­nä, jol­loin kaa­det­tiin 2 756 hir­veä.

Uu­den­maan hir­vi­kan­ta on täl­lä het­kel­lä koko maa­kun­nan mit­ta­kaa­vas­sa ta­voi­te­koos­sa.

Ti­heys­ta­voit­tei­ta hir­vi­kan­nal­le ei enää ase­te­ta koko maan ta­sol­la, vaan hir­vi­kan­nan hoi­don ta­voit­teet mää­ri­te­tään hir­vi­ta­lou­sa­lu­eit­tain.

Ta­voit­teet aset­taa kun­kin maa­kun­nan alu­eel­li­nen riis­ta­neu­vos­to si­dos­ryh­miä kuul­tu­aan. Uu­del­la­maal­la on vii­si hir­vi­ta­lou­sa­lu­et­ta, joi­den yh­teen­las­ket­tu hir­vi­kan­nan ta­voi­te­ko­ko on noin 4 100 hir­veä.

Ta­voit­teen to­teu­tu­mis­ta seu­ra­taan Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen kan­ta-ar­vi­ol­la, jon­ka mu­kaan Uu­del­la­maal­la oli vii­me tal­ve­na va­jaat 4 200 hir­veä.

Val­ko­hän­tä­peu­ran pyyn­ti­lu­pia en­nä­tys­mää­rä

Val­ko­hän­tä­peu­ran kan­nan­hoi­dol­le ei ole ase­tet­tu val­ta­kun­nal­li­sia ta­voit­tei­ta. Uu­den­maan alu­eel­li­sen riis­ta­neu­vos­ton ta­voi­te on kan­nan kas­vun py­säyt­tä­mi­nen maa­kun­nan ta­sol­la ja sen pie­nen­tä­mi­nen ti­heim­män peu­ra­kan­nan alu­eel­la.

Val­ko­hän­tä­peu­ran pyyn­ti­lu­pia on myön­net­ty Uu­del­le­maal­le vii­me vuo­den ta­paan en­nä­tys­mää­rä, jo­ten lu­pia on käy­tet­tä­vis­sä riit­tä­väs­ti.

Val­ko­hän­tä­peu­ra­saa­lis kas­va­nee vii­me vuo­des­ta, jol­loin kaa­det­tiin 9 290 peu­raa. Uu­den­maan peu­ra­kan­ta pai­not­tuu vah­vas­ti län­ti­sel­le Uu­del­le­maal­le, jon­ne myös val­ta­o­sa pyyn­ti­lu­vis­ta on myön­net­ty.

Itä-Uu­del­la­maal­la peu­ra­kan­ta on mo­nin pai­koin edel­leen har­va.

Il­man koi­raa val­ko­hän­tä­peu­raa saa met­säs­tää vii­me kau­den ta­paan 1.–15.2.

Nyt aja­van koi­ran sä­kä­kor­keus al­le 39 sent­ti­met­riä

Vii­me vuo­des­ta poi­ke­ten val­ko­hän­tä­peu­ro­jen ja mui­den hir­vie­läin­ten met­säs­tyk­ses­sä saa käyt­tää aja­vaa koi­raa, jon­ka sä­kä­kor­keus on al­le 39 sent­ti­met­riä.

Ai­em­min sä­kä­kor­keus­ra­ja on ol­lut 28 sent­ti­met­riä.

Lähde: Uudellemaalle viime vuotta vähemmän hirvenpyyntilupia ja enemmän peuralupia

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.