Valkoposkihanhien metsästys sallittava

Kau­pun­geis­sa, taa­ja­mis­sa ja mök­ki­a­lu­eil­la ulos­tei­ta le­vit­tä­vät ko­va­ää­ni­set val­ko­pos­ki­han­het val­taa­vat vir­kis­tys­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja puis­to- ja vi­he­ra­lu­ei­ta sekä ran­ta-alu­ei­ta.

Täl­lai­seen sot­kuun ei tee mie­li men­nä ret­kel­le, pik­ni­kil­le ei­kä ui­maan.

Ulos­tei­den mu­ka­na voi myös le­vi­tä tau­te­ja. Li­säk­si puis­to­a­lu­ei­den sii­vo­a­mi­ses­ta ja han­hien kar­kot­ta­mi­ses­ta ai­heu­tuu yh­teis­kun­nal­le yli­mää­räi­siä kus­tan­nuk­sia, Hos­ko­nen pe­rus­te­lee.

Val­ko­pos­ki­han­his­ta on maa­ta­lou­del­le laa­ja-alais­ta rie­saa var­sin­kin Itä-Suo­mes­sa.

Kun suu­ri val­ko­pos­ki­han­hi­par­vi poik­ke­aa vä­li­py­säh­dyk­sel­le pel­lol­le ate­ri­oi­maan, niin sii­nä ei maan­vil­je­li­jäl­le jää muu­ta pui­ta­vaa kuin mie­li­pa­ha me­ne­te­tys­tä työs­tä.

Lähde: Keskustan Hoskonen: Valkoposkihanhien metsästys sallittava | Suomenmaa

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.