Metsästä tuli trendikäs liikuntapaikka

Pe­rin­tei­sen rin­kan kans­sa va­el­ta­mi­sen li­säk­si kan­sal­lis­puis­tois­sa käy­dään nyt har­ras­ta­mas­sa eri­mer­kik­si pol­ku­juok­sua, maas­to­pyö­räi­lyä tai me­lon­ta­ret­kei­lyä.

Vaik­ka ih­mi­set ul­koi­le­vat enim­mäk­seen oma­toi­mi­ses­ti, luon­toin­nos­tus on nä­ky­nyt myös ul­koi­lu­jär­jes­tö Suo­men La­dun jä­sen­mää­räs­sä ja tem­paus­ten suo­si­os­sa, ker­too toi­min­nan­joh­ta­ja Eki Karls­son.

Vii­me vuon­na nuku yö ul­ko­na -tem­pauk­seen osal­lis­tui 50 000 ih­mis­tä.

Suo­mi on kau­pun­gis­tu­nut ko­vaa vauh­tia ja suh­de luon­toon on muut­tu­nut. Se ei ole enää it­ses­tään­sel­vyys, sa­noo Lii­sa Tyr­väi­nen.

Nyt kau­pun­ke­ja­kin tii­vis­te­tään niin, et­tä kai­kil­la ei vält­tä­mät­tä ole enää luon­toa lä­hel­lä ku­ten en­nen.

Yhä use­am­mal­le met­sä on en­si­si­jai­ses­ti vir­kis­täy­ty­mis­paik­ka

Sa­maan ai­kaan met­sä­ta­lous on muut­tu­nut yhä te­hok­kaam­mak­si ja hy­vis­tä ul­koi­lu­met­sis­tä on tul­lut niuk­ke­ne­va re­surs­si.

Met­sien hoi­toa ei pi­täi­si poh­tia vain hii­li­nie­lu- ja hak­kuu­mah­dol­li­suus­poh­jal­ta.

Eri­tyi­ses­ti alu­eil­la, joi­ta käy­te­tään vir­kis­tyk­seen ja mat­kai­luun, tar­vit­tai­siin hak­kuis­sa ta­sa­pai­noa, jos­sa pai­nai­si­vat myös vir­kis­tys- ja mai­se­ma­hyö­dyt, Tyr­väi­nen sa­noo.

Tyr­väi­nen us­koo, et­tä met­sä­te­ol­li­suu­den ja luon­nos­sa liik­ku­jien tar­peet ovat kui­ten­kin so­vi­tet­ta­vis­sa yh­teen.

Vii­me vuo­si­na on jul­kais­tu usei­ta tut­ki­muk­sia sii­tä, mi­ten luon­nos­sa vie­tet­ty ai­ka esi­mer­kik­si vä­hen­tää stres­siä ja pa­ran­taa vas­tus­tus­ky­kyä.

Tie­to sii­tä, et­tä luon­to tuo ter­veyt­tä, on li­sään­ty­nyt, sa­noo Eki Karls­son.

Ih­mi­set myös ar­vos­ta­vat ym­pä­ris­töä ja luon­toa en­tis­tä enem­män, Karls­son ar­vi­oi.

Toi­saal­ta suh­de luon­toon on yk­si­löl­li­nen, muis­tut­taa tut­ki­musp­ro­fes­so­ri Tyr­väi­nen.

Kaik­ki ei­vät luon­nos­ta pe­rus­ta

Hel­sin­gis­sä ja Tam­pe­reel­la run­sas kym­me­nen vuot­ta sit­ten vain kuu­si pro­sent­tia ar­vi­oi, et­tä luon­non mer­ki­tys omas­sa elä­mäs­sä oli vä­häi­nen.

Kau­pun­gis­tu­mi­nen kui­ten­kin muut­taa luon­to­suh­det­ta.

Lähde: Metsästä tuli trendikäs liikuntapaikka | Suomenmaa

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.