Riistametsänhoito

Riistan voi huomioida kaikissa metsänhoitotöissä läpi metsikön kiertoajan. Riistametsänhoidon ohjeet monipuolistavat talousmetsien käsittelyä.

Ne on kehitetty yhdessä metsäammattilaisten kanssa, eikä niiden noudattaminen estä puuntuotantoa tai aiheuta metsänomistajille lisäkustannuksia.

Linnuille ravintoa ja suojaa

Hyvinvoiva riistametsä tarjoaa metsäkanalinnuille runsaasti ravintoa ja suojaa.

Metsäkanalinnut menestyvät sekametsässä, jossa puuston koko ja tiheys vaihtelevat. Ihanne on vähintään kolmen puulajin metsä, jossa on runsaasti aluskasvillisuutta, riistatiheikköjä ja säästöpuuryhmiä.

Mustikka on metsäkanalintujen tärkein ravintokasvi. Erityisen tärkeitä yhtenäiset mustikkavarvikot ovat kanalintupoikueille, jotka tarvitsevat varvikon suojaa ja mustikan lehdillä elävää hyönteisravintoa.

Metsäkanalinnut viihtyvät hyvin metsän ja suon kerroksellisilla vaihettumisvyöhykkeillä.

Niiden hoidossa tavoitteena on peitteisyyden säilyminen. Metsätaloudellisesti tuottamattomat ojitusalueet voivat sopia kunnostettaviksi riistasoiksi.

Riistametsänhoito edistää luonnon monimuotoisuutta, maisemaa ja metsien virkistyskäyttöä. Tuottavassa ja hyvinvoivassa metsässä viihtyvät sekä riista että ihmiset.

Lisäksi se on varautumista ilmastonmuutokseen, metsätuhoihin ja puunhinnan muutoksiin. Suomen riistakeskuksen tavoitteena on saada riistametsänhoito osaksi metsätalouden arkea.

  • Säästä tiheikköjä ja alikasvosta kaikenikäisiin metsiin.
  • Suosi sekapuustoisuutta.
  • Raivaa vain ainespuun tyveltä – vältä liiallista siistimistä.
  • Säästä varvustoa ja pensaskerrosta.
  • Säilytä korvet sekä suon ja kankaan väliset vaihettumisvyöhykkeet metsäpeitteisinä.
  • Käytä jatkuvan kasvatuksen menetelmiä sopivilla kohteilla.
  • Kunnosta vähäpuustoisia ojitusalueita riistasoiksi.
  • Käytä yläharvennusta ja pidempiä kiertoaikoja ainakin rakenteellisesti monimuotoisemmissa metsissä.
  • Jätä säästöpuut ryhmiin.

Riistametsanhoidon maasto-ohjeet 2019 (pdf)
Riistametsänhoito -esite (pdf)
Riistametsänhoidon työohje (pdf)

Lähde: Riistametsänhoito – Suomen riistakeskus

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.