Karhu repi lautoja varaston seinästä ja jäi makuulle porotarhaan – ”Porotki laidunti 70-80 metrin päässä”

Kar­hu vie­rai­li Kuu­sa­mon Pik­ka­rai­ses­sa Pe­sos­ten tyh­jil­lään ole­van po­ro­tar­han luo­na maa­nan­tai­na ja repi jau­ho­va­ras­ton sei­näs­tä lau­to­ja ir­ti.

Tar­ho­jen läpi sii­tä tuli ta­lon pi­haan, mis­sä meil­lä on jau­ho­va­ras­to, sii­tä pur­ki puo­li sei­nää.

Se yrit­ti men­nä nii­tä jau­ho­ja syö­mään, vaan sii­nä oli maa­ti­la­va­ne­rit si­sä­sei­nis­sä. Oli niin liu­kas, ei saa­nut ri­kot­tua.

Oli se mön­ki­jän pe­rä­kär­rys­tä syö­nyt jau­ho­rip­pei­tä, mitä oli tip­pu­nut, po­ro­mies Vil­ho Pe­so­nen ker­too.

Pe­so­sen mu­kaan kar­hu siir­tyi ki­lo­met­rin pääs­sä ole­vaan naa­pu­rin po­ro­tar­haan ja jäi sin­ne päi­väk­si ma­kuul­le.

Po­rot oli sii­tä­kin tar­has­ta pääs­tet­ty ke­säk­si ir­ti, mut­ta ne lai­dun­si­vat tar­han luo­na.

Po­rot­kin lai­dun­ti sii­nä 70-80 met­rin pääs­sä

Tot­ta ne ei ha­ju­ja saa­nut, ei tien­nyt­kään mi­tään. Kyl­lä se jos­kus me­nee näin­kin.

Myös Pe­so­nen ker­too käy­neen­sä sa­man mat­kan pääs­sä kar­hus­ta. Käy­tiin mon­ta ker­taa kat­so­mas­sa.

16-sent­tiä sil­lä oli tas­sun­le­veys. Iso uros­kar­hu, ihan täy­sin raa­vas kar­hu. Sem­mo­nen se oli.

Pe­so­nen oli yh­tey­des­sä po­lii­siin ja lo­pul­ta kar­hu hää­det­tiin pai­kal­ta SRV suur­riis­ta­vir­ka-avun koi­rien avul­la.

Mo­lem­mat po­ro­tar­hat ovat Pe­so­sen mu­kaan asut­tu­jen ta­lo­jen lä­hei­syy­des­sä.

Ei voi­nut ku­vi­tel­la 15 vuot­ta ta­ka­pe­rin, et­tä ih­mis­ten pi­haan kar­hut tu­lee. Ne ke­syyn­tyy, ih­mi­sar­kuus on ka­don­nut, Pe­so­nen sa­noo.

Pe­so­nen ar­ve­lee, et­tä kar­hu­jen ke­syyn­ty­mi­nen liit­tyy nii­den ruok­ki­mi­seen haas­ka­ku­vauk­sen yh­tey­des­sä.

Lähde: Karhu repi lautoja jauhovaraston seinästä ja jäi makuulle porotarhaan – ”Porotki laidunti 70-80 metrin päässä” | Koillissanomat – Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.