Susien kannanhoidolliselle metsästykselle – KHO:ssa haetaan ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta

Korkein hallinto-oikeus KHO pyytää ennakkoratkaisupyynnössään Euroopan unionin tuomioistuinta tulkitsemaan yleisesti luontodirektiiviksi kutsutun direktiivin 92/43/ETY(2) 16 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, asiaan C-674/17.

Kannanhoidollisella metsästyksellä pyrittiin pääasiallisesti lisäämään susien esiintymisalueiden läheisyydessä asuvien ihmisten ”sosiaalista sietokykyä” susien läsnäoloa kohtaan, jotta saataisiin vähennettyä salametsästystä ja siten parannettua susikannan suojelun tasoa.

Luontodirektiivin 1 artiklan g alakohdan sanamuodon mukaan ”yhteisön tärkeinä pitämät lajit” ovat lajeja, jotka ovat direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla alueella ”uhanalaisia”, ”vaarassa”, ”harvinaisia” tai ”paikallisia ja vaativat erityishuomiota elinympäristönsä erityisluonteen vuoksi ja/tai sellaisten mahdollisten seurausten vuoksi, joita niiden hyödyntämisellä voi olla niiden suojelun tasolle”.

Nämä lajit ”luetellaan tai ne voidaan luetella liitteessä II ja/tai liitteessä IV tai V”.

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, voivatko jäsenvaltiot – ja millä edellytyksillä – sallia kannanhoidollisen metsästyksen luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla.

Tämän säännöksen mukaan jäsenvaltiot saavat tiettyjä edellytyksiä noudattaen poiketa velvollisuudestaan varmistaa, että on kiellettyä tahallaan tappaa susia, sillä nämä ovat tällä direktiivillä tiukasti suojellun lajin yksilöitä.

Lähde: CURIA – Documents

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.