Kuusamolaismies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen karhunpennun ampumisesta – tuomittu luuli karhua erauskarhuksi

Kuu­sa­mo­lai­nen mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen al­le vuo­den ikäi­sen karhun­pen­nun am­pu­mi­ses­ta.

Mies sai tör­ke­äs­tä met­säs­tys­ri­kok­ses­ta nel­jän kuu­kau­den ehdollisen van­keus­ran­gais­tuk­sen. Hä­net myös tuo­mit­tiin met­säs­tys­kiel­toon ke­vää­seen 2022 saakka. Li­säk­si mies me­net­tää met­säs­tys­ki­vää­rin­sä val­ti­ol­le.

Kol­me muu­ta mies­tä sai tuo­mi­on tör­ke­äs­tä lait­to­man saa­liin kät­ke­mi­ses­tä. Mie­het sai­vat 20 päi­vä­sak­koa.

Sa­kon suu­ruu­dek­si tuli 500 eu­roa.

Ou­lun kä­rä­jä­oi­keu­den an­ta­ma tuo­mio ei ole vie­lä lain­voi­mai­nen.

Met­säs­tys­ri­kos ta­pah­tui Kuu­sa­mos­sa syys­kuus­sa 2017

Tuo­mit­tu oli ol­lut mu­ka­na luvallisessa kar­hun­met­säs­tyk­ses­sä ja am­pu­nut kar­hun, joka myö­hem­min pun­nit­ta­es­sa osoit­tau­tui pie­ni­ko­koi­sek­si naa­ras­kar­huk­si.

Am­pu­es­saan kar­hun syy­tet­ty oli ker­to­man­sa mukaan pi­tä­nyt sitä niin sa­not­tu­na yk­si­näi­se­nä eraus­kar­hu­na, ei pen­tu­na.

Kol­me muu­ta tuo­mit­tua oli mu­ka­na kar­hun nyl­ke­mi­ses­sä ja pun­nit­se­mi­ses­sa.

Kä­rä­jä­oi­keus kat­soi, et­tä vas­taa­jat ovat ol­leet tie­toi­sia kar­hun pai­nos­ta ja ovat ta­hal­laan ja yhteisymmärryk­ses­sä il­moit­ta­neet kar­hun pai­non saa­li­sil­moi­tuk­ses­sa Suo­men Riistakeskuksel­le noin 30 ki­loa to­del­li­suut­ta suu­rem­pa­na.

Tämä teh­tiin oi­keu­den mu­kaan sik­si, et­tä saa­tai­siin osoi­tet­tua, et­tä kar­hu oli­si ol­lut pyyn­ti­lu­van mu­kai­ses­ti yli vuo­den ikäinen.

Kaik­ki te­ki­jät kiis­ti­vät ta­hal­li­suu­den

He pi­ti­vät kar­hua niin sa­not­tu­na erauskar­hu­na. Ru­hon nyl­ke­mi­seen osal­lis­tu­neet mie­het pe­rus­te­li­vat vää­rin il­moi­tet­tua pai­no­lu­ke­maa muun muassa sil­lä, et­tä kar­hu pun­nit­tiin vas­ta suo­lis­tuk­sen jäl­keen ja suo­lis­ton mää­rä ar­vi­oi­tiin vää­rin.

Syy­te­tyt myös väit­ti­vät kat­so­neen­sa vää­rin pun­ta­rin pau­na-koh­taa.

Ri­kos kat­sot­tiin tör­ke­äk­si, kos­ka kar­hu on eri­tyi­sen suo­jel­tu eläin ja al­le vuo­den ikäi­sen karhun met­säs­tyk­seen ei myön­ne­tä edes poik­keus­lu­paa.

Lähde: Kuusamolaismies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen karhunpennun ampumisesta – tuomittu luuli karhua erauskarhuksi | Pohjois-Suomi | Kaleva.fi

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.