Pohjois-Pohjanmaalle yhteensä 21 lupaa ilveksen metsästykseen – lupamäärä puolittui

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt il­vek­sen kan­nan­hoi­dol­li­set poik­keus­lu­vat jou­lu­kuus­sa al­ka­val­le met­säs­tys­kau­del­le. Kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen ta­voit­tee­na on il­ves­kan­nan pi­tä­mi­nen va­kaa­na.

Ou­lun riis­ta­kes­ku­sa­lu­een osuus oli yh­teen­sä 21 poik­keus­lu­paa. Lu­pa­mää­rä pu­to­si noin puo­leen edel­lis­vuo­des­ta.

Syy lu­pa­mää­rän las­kuun on il­ves­kan­nan pie­nen­ty­mi­nen kol­men edel­li­sen vuo­den voi­mak­kaan ve­ro­tuk­sen myö­tä. Vii­me vuon­na Suo­men riis­ta­kes­kus myön­si Poh­jois-Poh­jan­maal­le poik­keus­lu­vat 41 il­vek­sen pyyn­tiin po­ron­hoi­to­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le.

Lu­pien koh­den­ta­mi­ses­sa pai­no­tet­tiin alu­ei­ta, joil­la il­ves­kan­ta on ti­hein. Eri­tyis­huo­mi­o­ta kiin­ni­tet­tiin myös Met­sä­peu­ra­Li­fe-hank­keen siir­to­a­lu­ei­siin sekä po­ro­hoi­to­a­lu­een lä­hei­syy­teen.

Lu­pa­mää­rä las­ki mer­kit­tä­väs­ti kai­kil­la riis­ta­kes­ku­sa­lu­eil­la lu­kuun ot­ta­mat­ta Ran­nik­ko-Poh­jan­maa­ta, jon­ne lu­pia on edel­lis­vuo­si­na­kin myön­net­ty vain muu­ta­mia kap­pa­lei­ta.

Lu­pa­mää­rän las­ku oli pie­nin­tä alu­eil­la, joil­la kan­nan koko on ol­lut va­kaa.

Lähde: Pohjois-Pohjanmaalle yhteensä 21 lupaa ilveksen metsästykseen – lupamäärä puolittui | Koillissanomat – Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.