Itäisen poronhoitoalueen karhunpyynti loppusuoralla – Jäljellä enää 7 karhua kiintiöstä, Kuusamossa ammuttu 19

Elo­kuun 20. päi­vä al­ka­nees­sa kar­hun­met­säs­tyk­ses­sä on saa­tu itäi­sel­tä po­ron­hoi­to­a­lu­eel­ta saa­liik­si jo 68 kar­hua, jo­ten 75 kar­hun kiin­ti­ös­tä on jäl­jel­lä enää seit­se­män kar­hua.

Län­ti­sen kiin­ti­öa­lu­een 20 kar­hun kiin­ti­ös­tä on saa­tu saa­liik­si tois­tai­sek­si kuu­si kar­hua.

Itäi­seen kiin­ti­öa­lu­ee­seen kuu­lu­vat Uts­jo­en, Ina­rin, So­dan­ky­län, Pel­ko­sen­nie­men, Sa­vu­kos­ken, Sal­lan, Kuu­sa­mon ja Suo­mus­sal­men kun­nat sekä län­ti­seen po­ron­hoi­to­a­lu­ee­seen muut po­ron­hoi­to­a­lu­een kun­nat.

Eni­ten kar­hu­ja on kaa­det­tu tä­män syk­syn jah­dis­sa Suo­mus­sal­mel­la (32), Kuu­sa­mos­sa (19) ja Ina­ris­sa (9).

Län­ti­sen kiin­ti­öa­lu­een kar­huis­ta kak­si on saa­tu saa­liik­si Hy­ryn­sal­mel­la.

Suo­men riis­ta­kes­kus ke­hot­taa met­säs­tä­jiä huo­mi­oi­maan kiin­ti­ö­ti­lan­teen kar­hun pyyn­nis­sä eri­tyi­ses­ti nyt kiin­ti­ö­pyyn­nin kään­ty­es­sä lop­pu­suo­ral­le.

Li­säk­si riis­ta­kes­kus muis­tut­taa, et­tä met­säs­tä­jien tu­lee teh­dä la­ki­sää­tei­nen saa­li­sil­moi­tus po­ron­hoi­to­a­lu­een kar­hun­kaa­dois­ta Suo­men riis­ta­kes­kuk­sel­le poik­keus­lu­pa-ase­tuk­sen (8 § 3 mom) mu­kai­ses­ti vä­lit­tö­mäs­ti kaa­don jäl­keen. Saa­li­sil­moi­tuk­sen voi teh­dä joko Oma riis­ta –pal­ve­luun tai säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen lap­pi@riis­ta.fi.

Mi­kä­li kiin­ti­ö­tä riit­tää lop­puun as­ti, kar­hu­jah­ti päät­tyy vii­meis­tään 31.10.

Lähde: Itäisen poronhoitoalueen karhunpyynti loppusuoralla – Jäljellä enää 7 karhua kintiöstä, Kuusamossa ammuttu 19 | Koillissanomat – Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.