Repoveden riippusillan romahdus

Re­po­ve­den kan­sal­lis­puis­tos­sa ole­van riip­pu­sil­lan kan­na­tin­vai­je­ri pet­ti ei­len. Sil­min­nä­ki­jän mu­kaan sil­ta kei­kah­ti 45 as­teen kul­maan.

On­net­to­muus­het­kel­lä sil­lal­la oli yh­dek­sän ih­mis­tä, mut­ta ku­kaan ei louk­kaan­tu­nut. Sa­pat­ti­sen mu­kaan on­net­to­muu­den tark­kaa syy­tä on vai­kea sel­vit­tää.

En ole ra­ken­nu­sa­lan ih­mi­nen, mut­ta oli­si­ko tul­lut me­tal­lin vä­sy­mi­nen. Tämä on ar­vaus. Syy­tä on var­mas­ti tosi vai­kea sel­vit­tää.

Sa­pat­ti­nen sa­noo, et­tä vaik­ka sil­lal­la ei oh­jei­den mu­kaan sai­si ol­la yh­dek­sää ih­mis­tä, kan­na­tin­vai­je­rin kat­ke­a­mi­nen ei joh­du sii­tä.

Kyl­lä sil­ta kes­tää sen, ei sii­tä ole kiin­ni se hom­ma

Lu­juu­det on las­ket­tu niin, et­tä (se kes­tää) isom­man­kin po­ru­kan.

Ra­joi­tus on kui­ten­kin asi­a­kas­tur­val­li­suu­den ta­kia var­muu­den vuok­si, Sa­pat­ti­nen sa­noo.

Kun riip­pu­sil­lal­la kä­ve­lee kym­me­nen met­rin vä­lein, hei­lun­ta ei ole sel­lais­ta kuin jos sii­hen me­ni­si iso po­ruk­ka.

Sil­ta on Sa­pat­ti­sen mu­kaan 30 vuot­ta van­ha ja se on tar­kas­tet­tu vii­mek­si vuon­na 2012.

Hän ei osaa vie­lä ar­vi­oi­da, joh­taa­ko Re­po­ve­den sil­ta­on­net­to­muus nyt tar­kas­tuk­siin muil­la riip­pu­sil­loil­la tai voi­daan­ko vas­taa­via ta­pah­tu­mia jo­ten­kin eh­käis­tä.

Sil­to­ja tar­kas­te­taan meil­lä jat­ku­vas­ti

Oma hen­ki­lö­kun­ta te­kee nii­tä, ja nii­tä os­te­taan myös ul­ko­puo­li­sil­ta tar­kas­ta­jil­ta. On am­mat­ti­lais­ten ja ra­ken­ne­suun­nit­te­li­joi­den teh­tä­vä las­kea, et­tä siel­lä on riit­tä­väs­ti rau­taa ja kiin­nik­kei­tä, jot­ta se var­mas­ti kes­tää.

Riip­pu­sil­to­ja on Sa­pat­ti­sen mu­kaan Suo­men kan­sal­lis­puis­tois­sa yh­teen­sä kym­me­niä.

Lähde: Repoveden riippusillan romahdus ei johtunut liian monen kävelijän painosta – Kenttäpäällikkö: Kyllä silta kestää sen | Suomenmaa

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.