Metsästyksen valvontaa suorittavat viranomaiset

Poliisilla ei ole enään kovinkaan paljon resursseja erävalvontaan. Metsästysrikosten ammattimaistuessa, myös niiden selvittäminen vaatii entistä enemmän voimavaroja.

Valvontaviranomaisten Poliisi, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus resurssien vähyys on pakottanut metsästyksen valvontaan määrättyjen viranomaisten tekemään yhteistyötä. Yhteistyöstä onkin hyviä kokemuksia ja se on tehostanut paljon metsästyksen valvontaa.

Rajavartiolaitos vastaa metsästyksen valvonnasta toimialueellaan.
Rajavartiolaitoksen metsästyksen valvonta Itärajalla ja Lapissa on ollut merkittävää. Rajavartiolaitoksen henkilöstö ja maastokelpoiset kulkuneuvot ovat auttaneet paljon metsästyksen valvonnassa.

Rajavartiolaitoksen keskittyminen entistä enemmän päätehtäviin voi kuitenkin vähentää Rajavartiolaitoksen osallistumista metsästyksen valvontaan jatkossa.

Henkilöstön väheneminen etenkin Lapista asettaa metsästyksen valvonnalle haasteita. Myös Rajavartiolaitoksen henkilökunnalle annettava vähäinen koulutus voi vaikuttaa
jatkossa metsästysrikosten tutkintaan.

Metsähallituksella on yksitoista erätarkastajaa, joiden päätyö on erävalvonta. Erävalvojat ovat käyneet poliisin perustutkinnon ja he ovat perehtyneet erävalvontaan. Erävalvojien toimialue on valtion maat. Yhden erätarkastajan valvoma alue muodostuu siis suhteellisen laajaksi.

Metsähallituksen erätarkastajilla on 7 000 – 11 000 asiakaskontaktia vuodessa ja laillisuus- ja luvallisuusrikkeitä havaitaan 400 – 700 kappaletta vuodessa.

Riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvalvojien tehtävänä on seurata metsästyksen lainmukaisuutta toiminta-alueellaan ja ilmoittaa tarvittaessa havainnoistaan metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaaville viranomaisille, Suomen riistakeskukselle, metsästysoikeuden haltijoille ja metsästysoikeuden omistajille.

Riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvalvojalla on oikeus tarkastaa metsästäjän henkilöllisyys, metsästysoikeus, riistanhoitomaksun suorittaminen ja ampumakokeen suorittaminen.

Metsästyksenvalvojalla on lisäksi oikeus tarkistaa pyyntivälineet ja menetelmät.
Ammattimaiset metsästysrikokset jätettään viranomaisten hoidettavaksi. Riistanhoitoyhdistyksen erävalvojat ovat helpottaneet viranomaisten valvontaa, erityisesti valvontaiskuissa, missä heidän paikallistuntemuksesta on ollut hyötyä.

Laillisuuden valvonta

Laillisuuden valvonta tarkoittaa metsästysoikeuden valvontaa. Metsästysoikeutta valvotaan tarkastamalla voimassa oleva riistanhoitomaksu. Samalla varmistetaan, että metsästyskortti kuuluu tarkastettavalle henkilölle.

Henkilö saa metsästyskortin suoritettuaan riistanhoitoyhdistysten järjestämän metsästäjäntutkinnon ja maksamalla riistanhoitomaksun. Henkilön on pystyttävä osoittamaan, että metsästyskortti on maksettu. Sekä todistus hyväksytystä ampumakokeesta, kun metsästetään ampumakoetta vaadittavia riistaeläimiä.

Laillisuuden valvonnassa tarkastetaan metsästyksessä käytettävät aseet. Ampuma-aselaki antaa rajavartiomiehelle oikeuden tarkastaa aseen tilan ja käytettävät patruunat. Aseesta tarkastetaan myös käytetäänkö siinä lainvastaista yö-tähtäintä, onko ase luvallinen ja kuljetetaanko asetta oikein autossa.

Eniten rikkomuksia ilmenee juuri aseen kuljettamisessa autossa.

Laillisuuden valvontaan kuuluu myös tarkistaa mahdollinen saatu riista. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että tarkastetaan onko saalis laillinen riistaeläin, onko se metsästetty lain edellyttämällä tavalla ja onko se metsästetty rauhoitusaikojen mukaisesti. Samalla tarkastetaan pyyntiluvat, mikäli kyseisen riistan metsästys sellaiset edellyttää. Metsästysasetus määrittää eläinten rauhoitusajat ja lailliset, sekä laittomat pyyntitavat.

Rajavartiolaitos on käytännössä valvonut metsästäjien metsästysoikeutta valtion mailla.

Metsästyslaki ei varsinaisesti kiellä Rajavartiolaitosta valvomasta metsästystä yksityisen mailla. ”Poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tulliviranomaisten sekä riistahallintolaissa tarkoitettujen metsästyksenvalvojien tulee toimialueellaan valvoa, että metsästystä koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.”

Metsästyslaki ohjaa Rajavartiolaitosta valvomaan metsästystä koko toimialueellaan, myös yksityisten mailla. Törkeän metsästysrikoksen tapauksissa Rajavartiolaitoksen toimialueella Poliisi ja Rajavartiolaitos tekevät yhteistyötä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Kategoria(t): Riistanhoito Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.