Kuusamossa kaadettu kahdeksan peltohirveä – ”Suotta niitä nyt ammutaan ennen kiimakautta”

Kuu­sa­mos­sa on kaa­det­tu tä­hän men­nes­sä kah­dek­san pel­to­hir­veä niin sa­no­tus­sa vah­ti­mis­met­säs­tyk­ses­sä.

Hir­vis­tä seit­se­män on urok­sia ja yk­si naa­ras. Tam­me­las­sa on kaa­det­tu kol­me hir­veä, Iso-Ke­rol­la kak­si, Pe­ni­kas­sa yk­si, Pulk­ka­ses­sa yk­si ja Lii­ka­ses­sa yk­si.

Koko Ou­lun pii­rin alu­eel­la pel­to­hir­viä on kaa­det­tu noin 20.

Kuu­sa­mon riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­na­noh­jaa­jan Kari Nur­men mu­kaan met­säs­tys ei lu­ku­jen mu­kaan ole saa­nut ko­vin suur­ta suo­si­o­ta.

Esi­mer­kik­si jot­kut Poh­jan­lah­den ran­nik­ko­a­lu­een seu­rat aloit­ta­vat vah­ti­mis­met­säs­tyk­sen vas­ta kuun lop­pu­puo­lel­la.

Nur­men mu­kaan met­säs­tä­jien tu­lee nou­dat­taa niin vah­ti­mis­met­säs­tyk­ses­sä kuin myö­hem­min al­ka­vas­sa nor­maa­lis­sa met­säs­tyk­ses­sä an­net­tu­ja suo­si­tuk­sia.

Nyt käyn­nis­sä ole­vas­sa vah­ti­mis­met­säs­tyk­ses­sä suu­rim­mak­si osak­si kaik­ki on men­nyt Kuu­sa­mos­sa hy­vin.

Yk­si pii­ki­käs ja pai­na­va son­ni oli­si kui­ten­kin saa­nut jää­dä pys­tyyn. Suot­ta nii­tä nyt am­mu­taan en­nen kii­ma­kaut­ta, vas­ta kii­ma­hui­pun jäl­keen.

Lähde: Kuusamossa kaadettu kahdeksan peltohirveä – ”Suotta niitä nyt ammutaan ennen kiimakautta” | Koillissanomat – Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.