Hir­vi­va­hin­ko tu­lee män­tyyn nuo­rel­la iäl­lä – tuot­to pu­to­aa 70-80 eu­roa kuu­ti­ol­ta

Eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Mat­ti Kärk­käi­nen an­tai­si maa­no­mis­ta­jien it­se päät­tää min­kä ver­ran hir­viä hei­dän mail­laan saa kä­vel­lä.

Suo­men noin 90 000 yk­si­lön hir­vi­kan­ta on Kärk­käi­sen mie­les­tä ai­van lii­an suu­ri kan­nat­ta­van met­sä­ta­lou­den nä­kö­kul­mas­ta.

Suo­men met­sät kas­va­vat hi­taas­ti. Se tar­koit­taa sitä, et­tä laa­dun täy­tyy ol­la hyvä tu­kin si­säl­lä.

Hir­vi­tu­hot tu­le­vat esil­le sa­hauk­ses­sa: kat­kais­tut lat­vat muo­to­vi­koi­na ja pak­suun­tu­nei­na ok­si­na.

Ruot­sis­sa ja Suo­mes­sa teh­ty­jen ko­e­sa­haus­ten pe­rus­teel­la hir­vi­va­hin­ko, joka tu­lee män­tyyn nuo­rel­la iäl­lä, on mer­kit­tä­vä.

Jos muu­toin puus­ta saa­tai­siin esi­mer­kik­si 200 eu­roa per kuu­tio, tuot­to pu­to­aa luok­kaan 70-80 eu­roa kuu­ti­ol­ta, eli hal­vem­mak­si ra­ken­nus­sa­ha­ta­va­rak­si.

Puun­tuo­tan­toon pyr­ki­väl­le met­sä­no­mis­ta­jal­le me­ne­tys voi ol­la tun­tu­va.

Pe­ri­aat­tee­na pi­täi­si ol­la, et­tä jos ker­ta maa­no­mis­ta­ja mak­saa sii­tä saa­mas­saan tu­los­sa, on hyvä, et­tä hän voi myös mää­rä­tä kai­kis­ta hait­ta­te­ki­jöis­tä.

Olen esit­tä­nyt et­tä so­pi­va mää­rä oli­si sama kuin meil­lä oli 70-lu­vul­la, eli noin 20 000 yk­si­löä.

Se mer­kit­si­si noin yh­tä hir­veä tu­han­nel­le heh­taa­ril­le.

Mat­ti Kärk­käi­nen on jo vuo­sia pu­hu­nut hir­vi­kan­nan mer­kit­tä­väs­tä leik­kaa­mi­ses­ta.

Hän on met­sä­no­mis­ta­ja ja met­sä­tie­tei­li­jä, joka on toi­mi­nut Hel­sin­gin yli­o­pis­ton met­sä­tek­no­lo­gi­an pro­fes­so­ri­na ja vii­mek­si Jo­en­suun yli­o­pis­ton puu­ta­lou­den pro­fes­so­ri­na ja alan tut­ki­mus­joh­ta­ja­na.

Met­säs­ty­sai­kaa sää­te­le­mäl­lä val­ti­o­val­ta huo­leh­ti­si sii­tä, et­tä hir­vi­kan­ta py­syy elin­voi­mai­se­na ja maa­no­mis­ta­ja sai­si ta­kai­sin met­säs­tys­lais­sa an­ne­tun oi­keu­den sää­del­lä hir­vi­kan­taa mail­laan.

Tämä ei tar­koi­ta, et­tä tai­ta­mat­to­mat maa­no­mis­ta­jat al­kai­si­vat am­pu­maan hir­viä, vaan met­säs­tä­mi­nen py­syi­si vas­tuul­li­sil­la met­säs­tä­jil­lä, huo­maut­taa Kärk­käi­nen.

Hir­vi­kan­nas­ta eri kou­lu­kun­tia edus­ta­vien met­sä­no­mis­ta­jien naa­pu­ri­so­pu säi­lyi­si Kärk­käi­sen ar­vi­on mu­kaan sen an­si­os­ta, et­tä hir­vi on vii­sas eläin.

Hir­vi op­pii no­pe­as­ti ne alu­eet, joil­le ei kan­na­ta men­nä.

Mat­ti Kärk­käi­nen on huo­jen­tu­nut Eu­roo­pan Uni­o­nin par­la­men­tin pää­tök­ses­tä, jon­ka mu­kaan Suo­mi voi­si li­sä­tä hak­kui­ta.

Se jäi har­mit­ta­maan, et­tä osa suo­ma­lai­sis­ta me­peis­tä ää­nes­ti muu­tos­ta vas­taan. Taus­tal­la täy­tyy ol­la ka­tast­ro­faa­li­nen vää­ri­nym­mär­rys, sa­noo Kärk­käi­nen.

Jos kii­na­lai­nen ei saa os­tet­tua sel­lua Suo­mes­ta, se ei vä­hen­nä sel­lun ku­lu­tus­ta, vaan kii­na­lai­nen os­taa sen muu­al­ta.

Jos Eu­roo­pan Uni­o­ni in­nos­saan suo­jel­la luon­toa vä­hen­tää hak­kui­ta, niin sii­tä ei seu­raa maa­il­man­laa­jui­ses­ti hy­vää il­mas­ton­muu­tok­sel­le, kos­ka hak­kuut li­sään­ty­vät Ete­lä- ja Poh­jois-Ame­ri­kas­sa, Ve­nä­jäl­lä ja muu­al­la­kin, jos­sa EU:n sää­dök­set ei­vät päde.

Li­sää hak­kui­ta Suo­meen tar­vi­taan.

Jos EU:n kan­ta säi­lyy, tä­män­kin alu­een uu­sia sel­lu­teh­das­hank­kei­ta ei ai­na­kaan heti pan­na naf­ta­lii­niin.

Mat­ti Kärk­käi­sen nä­ke­myk­siä kan­nat­ta­vas­ta met­sä­ta­lou­des­ta kuun­nel­tiin Kuu­sa­mos­sa met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen Met­säil­las­sa tors­tai-il­ta­na. Eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri sa­noo, et­tä avain tuot­ta­vaan met­sä­ta­lou­teen on re­hel­li­syys.

Täy­tyy re­hel­li­ses­ti aja­tel­la yrit­tää­kö met­sä­ti­lal­laan teh­dä ra­haa, vai ei­kö vain raat­si myy­dä sitä pois edel­lis­ten su­ku­pol­vien työn kun­ni­oit­ta­mi­sen ta­kia. Jos ei ole kiin­nos­tus­ta, jos ei asu lä­hel­lä met­sään­sä, nä­ky­mät ei­vät ole hy­vät.

Ti­lan koko ei rat­kai­se sitä kan­nat­taa­ko met­säs­tään ko­et­taa saa­da tuot­to­ja vai ei.

Kyl­lä 30 heh­taa­rin met­sä­lös­tä riit­tää mai­ni­os­ti puu­haa ke­säk­si koko per­heel­le, jos heh­taa­ril­ta ai­o­taan saa­da mak­si­maa­li­nen tuot­to.

Lähde: Metsätieteilijä antaisi maanomistajan päättää montako hirveä metsissään kestää – 90 000 hirvestä kävelemään jäisi vain 20 000 | Koillissanomat – Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kategoria(t): Riistanhoito. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.